skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: The bands 2ν3, 2ν1+ν2 and 2ν1+ν2-ν2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Sklyarova, E.A ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, December 2015, Vol.318, pp.26-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.09.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high resolution study of the interacting ν8+ν10, ν6+ν10, ν6+ν7 bands and re-analysis of the ν7+ν8 band of trans-d2-ethylene

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Aslapovskaya, Yu.S ; Ziatkova, A.G ; Sydow, C ; Maul, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, November 2016, Vol.184, pp.76-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2016.06.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended FTIR high resolution analysis of hydrogen sulfide in the region of the second hexad: Line positions and ro–vibrational energies of H2MS (M=32,33,34)

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Zhang, F ; Maul, C ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, January 2020, Vol.240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2019.106710

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended analysis of the FTIR high–resolution spectrum of D232S in the region of the ν2 band

Sydow, C ; Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Glushkov, P.A ; Maul, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, February 2019, Vol.224, pp.460-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2018.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high-resolution analysis of the ν2+ν6 band of the cis-C2H2D2 isotopologue of ethylene

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Konova, Yu.V ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, August 2019, Vol.233, pp.99-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2019.05.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high–resolution analysis of the fundamental bands of 29SiD4 and 30SiD4: Line positions and strengths

Sydow, C ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Raspopova, N.I ; Belova, A.S ; Bauerecker, S ; Ulenikov, O.N

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, March 2019, Vol.225, pp.125-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2018.12.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First line strength analysis of 34SO2 in the ν˜2 region: Isotopic relations for the dipole moment parameters

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Ziatkova, A.G ; Quack, M ; Mellau, G.Ch ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, May 2019, Vol.229, pp.166-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2018.11.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bekhtereva, E.S
  2. Bauerecker, S
  3. Sydow, C
  4. Gromova, O.V
  5. Ulenikov, O.N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...