skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hypothesis Salience, Task Difficulty, and Sequential Effects on Problem Solving
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hypothesis Salience, Task Difficulty, and Sequential Effects on Problem Solving

Sweller, J.

The American Journal of Psychology, 03/1980, Vol.93(1), p.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029556 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1422109

Toàn văn sẵn có

2
Learning Geometry Problem Solving by Studying Worked Examples: Effects of Learner Guidance and Expertise
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Geometry Problem Solving by Studying Worked Examples: Effects of Learner Guidance and Expertise

Bokosmaty, S. ; Sweller, J. ; Kalyuga, S.

American Educational Research Journal, 04/01/2015, Vol.52(2), pp.307-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8312 ; E-ISSN: 1935-1011 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3102/0002831214549450

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Assimilating complex information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assimilating complex information

Pollock, E ; Chandler, P ; Sweller, J

Learning and Instruction, 2/2002, Vol.12(1), pp.61-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09594752 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0959-4752(01)00016-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assimilating complex information

Pollock, E ; Chandler, P ; Sweller, J

Learning and Instruction, 2002, Vol.12(1), pp.61-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-4752 ; E-ISSN: 1873-3263 ; DOI: 10.1016/S0959-4752(01)00016-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Load and Learner Expertise: Split-Attention and Redundancy Effects in Reading with Explanatory Notes

Sweller J.

Contemporary Educational Psychology, January 1998, Vol.23(1), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-476X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control mechanisms in problem solving

Sweller, J

Memory & cognition, January 1983, Vol.11(1), pp.32-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-502X ; PMID: 6855557 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching

Kirschner, P.A. ; Sweller, J. ; Clark, R.E

Educational Psychologist, 2006, Vol.41(2), pp.75-6985 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1532-6985

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching

Kirschner, P. A. ; Sweller, J. ; Clark, R. E

Educational Psychologist 41(2), 75-86 (2006)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing static content, animation and interactive animation while teaching software through narrative-based e-Learning systems

Darejeh, A ; Marcus, N ; Sweller, J

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (1)
 2. 1983đến1997  (1)
 3. 1998đến2001  (1)
 4. 2002đến2006  (4)
 5. Sau 2006  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sweller, J
 2. Sweller, John
 3. Pollock, E.
 4. Sweller
 5. Chandler, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...