skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motives for joining trade union; Motiv för facklig anslutning

Svärd, Sven-Erik; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/001571 ; Related DOI: 10.5878/000071 ; Related DOI: 10.5878/001014 ; Related DOI: 10.5878/001663

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motives for joining trade union; Motiv för facklig anslutning

Svärd, Sven-Erik; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/001663 ; Related DOI: 10.5878/000071 ; Related DOI: 10.5878/001571

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish electorate - Election returns 1887-1970, county level; Svenska väljarkåren - Valresultat 1887-1970 på länsnivå

Lewin, Leif; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government; Jansson, Bo; Sörbom, Dag

DOI: 10.5878/001561 ; Related DOI: 10.5878/000086

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish electorate - Election returns 1964, 1966 and 1968, local level; Svenska väljarkåren - Valresultat 1964, 1966 and 1968 på kommunnivå

Lewin, Leif; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government; Jansson, Bo; Sörbom, Dag

DOI: 10.5878/001562 ; Related DOI: 10.5878/000086

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish electorate - Postal voting 1964 and 1968; Svenska väljarkåren - Poströster 1964 och 1968

Lewin, Leif; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government; Jansson, Bo; Sörbom, Dag

DOI: 10.5878/001563 ; Related DOI: 10.5878/000086

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish electorate - Occupations 1890-1960; Svenska väljarkåren - Yrken 1890-1960

Lewin, Leif; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government; Jansson, Bo; Sörbom, Dag

DOI: 10.5878/001564 ; Related DOI: 10.5878/000086

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish electorate - Social variables; Svenska väljarkåren - Sociala variabler

Lewin, Leif; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government; Jansson, Bo; Sörbom, Dag

DOI: 10.5878/001565 ; Related DOI: 10.5878/000086

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen survey 1987 - Family survey; Medborgarundersökningen 1987 - Parundersökningen

Westholm, Anders ; Petersson, Olof; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/002902 ; Related DOI: 10.5878/000252

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen survey 1987 - Main survey; Medborgarundersökningen 1987 - Huvudundersökningen

Westholm, Anders ; Petersson, Olof; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/002901 ; Related DOI: 10.5878/000252

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen survey 1987; Medborgarundersökningen 1987; MBU87

Westholm, Anders ; Petersson, Olof; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/000252 ; Related ISBN: 917798224X ; Related ISBN: 9789177982241 ; Related DOI: 10.5878/002901 ; Related DOI: 10.5878/002902

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish taxes 1981; Skatter i Sverige 1981

Hadenius, Axel; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/002437 ; Related DOI: 10.5878/000263

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish taxes 1981; Skatter i Sverige 1981

Hadenius, Axel; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/000263 ; Related ISBN: 9122008217 ; Related DOI: 10.5878/002437

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government chancery contacts 1988; Regeringskansliets kontakter 1988

Petersson, Olof; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/000976 ; Related DOI: 10.5878/000102

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish journalists and public relations officers 1989; Svenska journalister och informatörer 1989

Petersson, Olof ; Carlberg, Ingrid; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/000977 ; Related DOI: 10.5878/000101

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish journalists and public relations officers 1989; Svenska journalister och informatörer 1989

Petersson, Olof ; Carlberg, Ingrid; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/000101 ; Related ISBN: 9177983521 ; Related ISBN: 9789177983521 ; Related DOI: 10.5878/000977

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government chancery contacts 1988; Regeringskansliets kontakter 1988

Petersson, Olof; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/000102 ; Related ISBN: 9177982592 ; Related ISBN: 9789177982593 ; Related DOI: 10.5878/000976

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motives for joining trade union; Motiv för facklig anslutning

Svärd, Sven-Erik; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/001014 ; Related DOI: 10.5878/000071 ; Related DOI: 10.5878/001571

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motives for joining trade union; Motiv för facklig anslutning

Svärd, Sven-Erik; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government

DOI: 10.5878/000071 ; Related DOI: 10.5878/001014 ; Related DOI: 10.5878/001571 ; Related DOI: 10.5878/001663

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish electorate 1887-1968; Svenska väljarkåren 1887-1968

Lewin, Leif; Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government; Jansson, Bo; Sörbom, Dag

DOI: 10.5878/000086 ; Related DOI: 10.5878/001561 ; Related DOI: 10.5878/001562 ; Related DOI: 10.5878/001563 ; Related DOI: 10.5878/001564 ; Related DOI: 10.5878/001565

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...