skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey referendum 1980 - News analysis; Medievalundersökningen folkomröstningen 1980 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002626 ; Related DOI: 10.5878/000115

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1982 - News analysis; Medievalundersökningen 1982 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002153 ; Related DOI: 10.5878/000116

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1979 - News analysis; Medievalundersökningen 1979 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002155 ; Related DOI: 10.5878/000114

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1988; Medievalundersökningen 1988

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002148 ; Related DOI: 10.5878/000243 ; Related DOI: 10.5878/000909

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1985 - News analysis; Medievalundersökningen 1985 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002150 ; Related DOI: 10.5878/000117

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1979; Medievalundersökningen 1979

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000114 ; Related ISSN: 0282-311X ; Related DOI: 10.5878/002155

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1982; Medievalundersökningen 1982

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000116 ; Related ISSN: 0282-311X ; Related DOI: 10.5878/002153

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1988; Medievalundersökningen 1988

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000909 ; Related DOI: 10.5878/000243 ; Related DOI: 10.5878/002148

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey referendum 1980; Medievalundersökningen folkomröstningen 1980

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000115 ; Related ISSN: 0282-311X ; Related DOI: 10.5878/002626

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1985; Medievalundersökningen 1985

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000117 ; Related ISSN: 0282-311X ; Related DOI: 10.5878/002150

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

World picture survey 1912; Världsbildsundersökningen 1912

Westerståhl, Jörgen; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000950 ; Related DOI: 10.5878/000151

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

World picture survey 1924; Världsbildsundersökningen 1924

Westerståhl, Jörgen; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000951 ; Related DOI: 10.5878/000151

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

World picture survey 1936; Världsbildsundersökningen 1936

Westerståhl, Jörgen; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000952 ; Related DOI: 10.5878/000151

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

World picture survey 1948; Världsbildsundersökningen 1948

Westerståhl, Jörgen; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000953 ; Related DOI: 10.5878/000151

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

World picture survey 1960; Världsbildsundersökningen 1960

Westerståhl, Jörgen; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000954 ; Related DOI: 10.5878/000151

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

World picture survey 1972; Världsbildsundersökningen 1972

Westerståhl, Jörgen; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000955 ; Related DOI: 10.5878/000151

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1988; Medievalundersökningen 1988

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000243 ; Related DOI: 10.5878/000909 ; Related DOI: 10.5878/002148

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

World picture survey; Världsbildsundersökningen

Westerståhl, Jörgen; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000151 ; Related DOI: 10.5878/000950 ; Related DOI: 10.5878/000951 ; Related DOI: 10.5878/000952 ; Related DOI: 10.5878/000953 ; Related DOI: 10.5878/000954 ; Related DOI: 10.5878/000955

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1991  (4)
  2. 1991đến1993  (7)
  3. 1994đến1998  (1)
  4. 1999đến2014  (5)
  5. Sau 2014  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...