skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contextualizing the Blogosphere: A Comparison of Traditional and Novel User Interfaces of the Web

Sven Laqua ; Nnamdi Ogbechie ; Angela Sasse

Electronic workshops in computing (Online), 2007

ISBN: 9781902505947 ; ISBN: 9781902505954 ; ISBN: 1902505948 ; ISBN: 1902505956

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

GazeSpace: Eye Gaze Controlled Content Spaces

Sven Laqua ; Shane Udaraka Bandara ; Angela Sasse

Electronic workshops in computing (Online), 2007

ISBN: 9781902505947 ; ISBN: 9781902505954 ; ISBN: 1902505948 ; ISBN: 1902505956

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Angela Sasse
  2. Sven Laqua
  3. Shane Udaraka Bandara
  4. Nnamdi Ogbechie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...