skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gaming Complex. On Pleasure and Addiction

Kingma, S.F. ; Sulkunen, P.; Organization Sciences

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cultural dimensions of alcohol policy worldwide

Walsh, D C ; Cook, P J ; Davis, K ; Grant, M ; Sulkunen, P ; Vaillant, G E ; Delbanco, T L

Health affairs (Project Hope), 1989, Vol.8(2), pp.48-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715 ; PMID: 2744695 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sulkunen, P.
 2. Walsh, D C
 3. Cook, Philip
 4. Davis
 5. Cook, Pj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...