skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effect of Gambir Catechin Isolate (Uncaria Gambir Roxb.) Against Rat Triacylglycerol Level (Rattus novergicus)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Gambir Catechin Isolate (Uncaria Gambir Roxb.) Against Rat Triacylglycerol Level (Rattus novergicus)

Alioes, Y ; Sukma, R R ; Sekar, S L

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 12/01/2018, Vol.217, p.012020 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1755-1315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/217/1/012020

Truy cập trực tuyến

2
The potential for Probiotic Bacteria from milkfish intestine in reducing mercury metals in skimmed milk media
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential for Probiotic Bacteria from milkfish intestine in reducing mercury metals in skimmed milk media

Dwyana, Zaraswati ; Priosambodo, D ; Haedar, N ; Erviani, A E ; Djabura, A K ; Sukma, R

Journal of Physics: Conference Series, 03/01/2018, Vol.979, p.012002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/979/1/012002

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription factor 7-like 2 single nucleotide polymorphisms are associated with lipid profile in the Balinese

Oktavianthi, Sukma ; Saraswati, Made ; Suastika, Ketut ; Dwipayana, Pande ; Sulfianti, Asri ; Hayati, Rahma ; Trimarsanto, Hidayat ; Febinia, Clarissa ; Sudoyo, Herawati ; Malik, Safarina

Molecular Biology Reports, 2018, Vol.45(5), pp.1135-1143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4851 ; E-ISSN: 1573-4978 ; DOI: 10.1007/s11033-018-4265-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Suastika, Ketut
  2. Djabura, A.K
  3. Hayati, Rahma
  4. Trimarsanto, Hidayat
  5. Febinia, Clarissa A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...