skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetting transition of grain boundaries in the Sn-rich part of the Sn–Bi phase diagram

Yeh, C.-H. ; Chang, L.-S. ; Straumal, B.

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(5), pp.1557-1562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-010-4961-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inversed solid-phase grain boundary wetting in the Al–Zn system

Protasova, S. ; Kogtenkova, O. ; Straumal, B. ; Zięba, P. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(12), pp.4349-4353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5322-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increase of Fe solubility in ZnO induced by the grain boundary adsorption

Protasova, S. ; Straumal, B. ; Mazilkin, A. ; Stakhanova, S. ; Straumal, P. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(13), pp.4490-4498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8146-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat effect of grain boundary wetting in Al–Mg alloys

Kogtenkova, O. ; Protasova, S. ; Mazilkin, A. ; Straumal, B. ; Zięba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(24), pp.8367-8371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6786-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First measurement of the heat effect of the grain boundary wetting phase transition

Straumal, B. ; Kogtenkova, O. ; Protasova, S. ; Zięba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B. ; Valiev, R.

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(12), pp.4243-4247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5257-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faceting–roughening of twin grain boundaries

Straumal, B. ; Baretzky, B. ; Kogtenkova, O. ; Gornakova, A. ; Sursaeva, V.

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(4), pp.1641-1646 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5807-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: grain boundary faceting–roughening phenomena

Straumal, B. ; Kogtenkova, O. ; Gornakova, A. ; Sursaeva, V. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(1), pp.382-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9341-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain refinement of intermetallic compounds in the Cu–Sn system under high pressure torsion

Korneva, A. ; Straumal, B. ; Chulist, R. ; Kilmametov, A. ; Bała, P. ; Cios, G. ; Schell, N. ; Zięba, P.

Materials Letters, 15 September 2016, Vol.179, pp.12-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; DOI: 10.1016/j.matlet.2016.05.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain boundary wetting in the NdFeB-based hard magnetic alloys

Straumal, B. ; Kucheev, Yu. ; Yatskovskaya, I. ; Mogilnikova, I. ; Schütz, G. ; Nekrasov, A. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(24), pp.8352-8359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6618-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation-driven formation of equilibrium phases in the Cu–Ni alloys

Straumal, B. ; Protasova, S. ; Mazilkin, A. ; Rabkin, E. ; Goll, D. ; Schütz, G. ; Baretzky, B. ; Valiev, R.

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(1), pp.360-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5805-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transmission electron microscopy investigation of boundaries between amorphous “grains” in Ni 50 Nb 20 Y 30 alloy

Mazilkin, A. ; Abrosimova, G. ; Protasova, S. ; Straumal, B. ; Schütz, G. ; Dobatkin, S. ; Bakai, A.

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(12), pp.4336-4342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5304-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase transformations in Al–Mg–Zn alloys during high pressure torsion and subsequent heating

Kogtenkova, O. ; Mazilkin, A. ; Straumal, B. ; Abrosimova, G. ; Zięba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B. ; Valiev, R.

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(13), pp.4758-4765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7266-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparently complete grain boundary wetting in Cu–In alloys

Straumal, A. ; Bokstein, B. ; Petelin, A. ; Straumal, B. ; Baretzky, B. ; Rodin, A. ; Nekrasov, A.

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(24), pp.8336-8343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6773-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Deformation-driven formation of equilibrium phases in the Cu–Ni alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation-driven formation of equilibrium phases in the Cu–Ni alloys

Straumal, B. B. ; Protasova, S. G. ; Mazilkin, A. A. ; Rabkin, E. ; Goll, D. ; Schütz, G. ; Baretzky, B. ; Valiev, R. Z.

Journal of Materials Science, 1/2012, Vol.47(1), pp.360-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-011-5805-0

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contact angles by the solid-phase grain boundary wetting (coverage) in the Co–Cu system

Straumal, B. ; Kogtenkova, O. ; Straumal, A. ; Kuchyeyev, Yu. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 2010, Vol.45(16), pp.4271-4275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-010-4377-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetting of grain boundaries in Al by the solid Al 3 Mg 2 phase

Straumal, B. ; Baretzky, B. ; Kogtenkova, O. ; Straumal, A. ; Sidorenko, A.

Journal of Materials Science, 2010, Vol.45(8), pp.2057-2061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-009-4014-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid-phase wetting at grain boundaries in the Zr-Nb system

Gornakova, A. ; Straumal, B. ; Petelin, A. ; Straumal, A.

Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2012, Vol.76(1), pp.102-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-8738 ; E-ISSN: 1934-9432 ; DOI: 10.3103/S106287381201008X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure influence on the grain boundary wetting phase transition in FeSi alloys

Straumal, B. ; Rabkin, E. ; Łojkowski, W. ; Gust, W. ; Shvindlerman, L.S.

Acta Materialia, 1997, Vol.45(5), pp.1931-1940 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/S1359-6454(96)00332-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase transitions in metallic alloys driven by the high pressure torsion

Straumal, B. ; Korneva, A. ; Ziaba, P.

Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2014, Vol.14(2), p.242(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1644-9665 ; DOI: 10.1016/j.acme.2013.07.002

Toàn văn sẵn có

20
Phase transitions in metallic alloys driven by the high pressure torsion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase transitions in metallic alloys driven by the high pressure torsion

Straumal, B. ; Korneva, A. ; Zięba, P.

Archives of Civil and Mechanical Engineering, 02/2014, Vol.14(2), pp.242-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16449665 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.acme.2013.07.002

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (81)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (11)
 2. 1998đến2003  (14)
 3. 2004đến2007  (8)
 4. 2008đến2012  (34)
 5. Sau 2012  (28)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90)
 2. Spanish  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Straumal, B
 2. Straumal, B. B.
 3. Straumal, B B
 4. B. B. Straumal
 5. Baretzky, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...