skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transformational Learning Through Teacher Collaboration: a Case Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformational Learning Through Teacher Collaboration: a Case Study

Steyn, Gertruida

Koers - Bulletin for Christian Scholarship, 01/01/2017, Vol.82(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: http://dx.doi.org/10.19108/KOERS.82.1.2220

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principal succession: The socialisation of a primary school principal in South Africa

Steyn, Gertruida M

Koers, January 2013, Vol.78(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2304-8557 ; E-ISSN: 2304-8557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'n Skoolhoof se persepsies van die verwesenliking van Christelike waardes in 'n Suid-Afrikaanse laerskool: 'n Gevallestudie

Steyn, Gertruida M

Koers, January 2012, Vol.77(2), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2304-8557 ; E-ISSN: 2304-8557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
’n Skoolhoof se persepsies van die verwesenliking van Christelike waardes in ’n Suid-Afrikaanse laerskool: ’n Gevallestudie
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

’n Skoolhoof se persepsies van die verwesenliking van Christelike waardes in ’n Suid-Afrikaanse laerskool: ’n Gevallestudie

Steyn, Gertruida M.

Koers - Bulletin for Christian Scholarship, 11/22/2012, Vol.77(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-270X ; E-ISSN: 2304-8557 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4102/koers.v77i2.58

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principal succession: the socialisation of a primary school principal in South Africa/Die sosialisering van 'n primere skoolhoof in Suid-Afrika.(Original Research)

Steyn, Gertruida M.

Koers, Jan, 2013, Vol.78(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-270X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A principal's perceptions of the realisation of Christian values at a South African Primary School: a case study/'n Skoolhoof se persepsies van die verwesenliking van Christelike waardes in 'n Suid-Afrikaanse laerskool: 'n Gevallestudie.(Original Research)(Essay)

Steyn, Gertruida M.

Koers, 2012, Vol.77(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-270X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies to address learner aggression in rural South African secondary schools

Singh, Gunam D ; Steyn, Gertruida M

Koers, 01 January 2013, Vol.78(3), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2304-8557 ; E-ISSN: 2304-8557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Strategies to address learner aggression in rural South African secondary schools
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies to address learner aggression in rural South African secondary schools

Singh, Gunam D. ; Steyn, Gertruida M.

Koers - Bulletin for Christian Scholarship, 09/23/2013, Vol.78(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-270X ; E-ISSN: 2304-8557 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4102/koers.v78i3.457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steyn, Gertruida M
  2. Steyn, Gertruida
  3. Gertruida M. Steyn
  4. Singh, Gunam
  5. Singh, Gunam D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...