skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Second Busselton Adult Population Survey (1969): Serum Cholesterol
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Second Busselton Adult Population Survey (1969): Serum Cholesterol

Bowyer, R.C. ; Curnow, D.H. ; Stenhouse, N.S.

Pathology, 1974, Vol.6(2), pp.147-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027409068978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Comparison of suicide rates and methods in English, Scots and Irish migrants in Australia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of suicide rates and methods in English, Scots and Irish migrants in Australia

Burvill, P.W. ; Mccall, M.G. ; Woodings, T. ; Stenhouse, N.S.

Social Science & Medicine, 1/1983, Vol.17(11), pp.705-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0277-9536(83)90258-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
SPLENOMEGALY AND SICKLE-CELL TRAIT
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPLENOMEGALY AND SICKLE-CELL TRAIT

Fleming, A.F. ; Allan, N.C. ; Stenhouse, N.S.

The Lancet, 9/1968, Vol.292(7567), pp.574-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(68)92441-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
CHRONIC RESPIRATORY DISEASE IN A RURAL COMMUNITY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHRONIC RESPIRATORY DISEASE IN A RURAL COMMUNITY

Cullen, K.J. ; Stenhouse, N.S. ; Welborn, T.A. ; Mccall, M.G. ; Curnow, D.H.

The Lancet, 9/1968, Vol.292(7569), pp.657-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(68)92507-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prolonged variability in plasma protein binding of disopyramide after acute myocardial infarction

David, Bm ; Ilett, Kf ; Whitford, Eg ; Stenhouse, Ns

British Journal of Clinical Pharmacology, April 1983, Vol.15(4), pp.435-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-5251 ; E-ISSN: 1365-2125 ; DOI: 10.1111/j.1365-2125.1983.tb01527.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The second busselton adult population survey (1969) twelve biochemical variables
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The second busselton adult population survey (1969) twelve biochemical variables

Bowyer, R.C. ; Curnow, D.H. ; Stenhouse, N.S.

Pathology, 1973, Vol.5(3), pp.197-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027309060836

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
'Normal' haematological values in Western Australia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Normal' haematological values in Western Australia

Davis, R.E. ; Kelsall, R.A. ; Stenhouse, N.S. ; Woodliff, H.J.

Pathology, 1971, Vol.3(1), pp.72-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0031-3025(16)39485-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stenhouse, N.S
 2. Curnow, D.H
 3. Stenhouse, Ns
 4. Mccall, M.G
 5. Bowyer, R.C

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Biology
 3. Female
 4. Male
 5. Aged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...