skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient evaluation of depletion uncertainty for a GBC-32 dry storage cask with PLUS7 fuel assemblies using the Monte Carlo uncertainty sampling method

Yun, Hyungju ; Park, Kwangheon ; Choi, Wooyong ; Hong, Ser Gi

Annals of Nuclear Energy, December 2017, Vol.110, pp.679-691 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4549 ; E-ISSN: 1873-2100 ; DOI: 10.1016/j.anucene.2017.07.020

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical evaluation of a novel SSVEP-BCI stimulation setup based on depth-of-field

Cotrina, Anibal ; Benevides, Alessandro Botti ; Castillo-Garcia, Javier ; Ferreira, Andre ; Bastos Filho, Teodiano Freire

Research on Biomedical Engineering, 01 October 2015, Vol.31(4), pp.295-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2446-4740 ; E-ISSN: 2446-4740 ; DOI: 10.1590/2446-4740.0752

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of movement intention using EEG in a human-robot interaction environment

Lana, Ernesto Pablo ; Adorno, Bruno Vilhena ; Tierra-Criollo, Carlos Julio

Research on Biomedical Engineering, 01 November 2015, Vol.31(4), pp.285-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2446-4740 ; E-ISSN: 2446-4740 ; DOI: 10.1590/2446-4740.0777

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Statistical F Test for the Natural Attenuation of Contaminants in Groundwater

Pelayo, Aristeo ; Evangelista, Fe

Environmental Monitoring and Assessment, 2003, Vol.83(1), pp.47-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1023/A:1022454720751

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lana, E.P.
  2. Lana, Ernesto Pablo
  3. Hong, Ser Gi
  4. Adorno, Bruno Vilhena
  5. Choi, Wooyong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...