skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A language perspective on the development of plastic multimodal user interfaces

Sottet, Jean-Sébastien ; Calvary, Gaëlle ; Coutaz, Joëlle ; Favre, Jean-Marie ; Vanderdonckt, Jean ; Stanciulescu, Adrian ; Lepreux, Sophie

Journal on Multimodal User Interfaces, 2007, Vol.1(2), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/BF02910054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Cascading Dialog Modeling with UsiXML
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cascading Dialog Modeling with UsiXML

Vanderdonckt, Jean ; Stanciulescu, Adrian ; Trindade, Francisco

Lecture Notes in Computer Science, Interactive Systems. Design, Specification, and Verification: 15th International Workshop, DSV-IS 2008 Kingston, Canada, July 16-18, 2008 Revised Papers, pp.121-135

ISBN: 9783540705680 ; ISBN: 3540705686 ; E-ISBN: 9783540705697 ; E-ISBN: 3540705694 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70569-7_12

Toàn văn sẵn có

3
Multimodality for Plastic User Interfaces: Models, Methods, and Principles
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodality for Plastic User Interfaces: Models, Methods, and Principles

Vanderdonckt, Jean ; Calvary, Gaëlle ; Coutaz, Joëlle ; Stanciulescu, Adrian; Tzovaras, Dimitrios (Editor)

Signals and Commmunication Technologies, Multimodal User Interfaces: From Signals to Interaction, pp.61-84

ISBN: 9783540783442 ; ISBN: 354078344X ; E-ISBN: 9783540783459 ; E-ISBN: 3540783458 ; DOI: 10.1007/978-3-540-78345-9_4

Toàn văn sẵn có

4
Design Options for Multimodal Web Applications
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design Options for Multimodal Web Applications

Stanciulescu, Adrian ; Vanderdonckt, Jean; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Santucci, Giuseppe (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces V, pp.41-56

ISBN: 9781402058196 ; ISBN: 1402058195 ; E-ISBN: 9781402058202 ; E-ISBN: 1402058209 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5820-2_4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...