skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 248  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poster #M262 ACUTE MEDICAL CARE UTILISATION IN PSYCHIATRIC INPATIENTS

Lally, John ; Wong, Emma ; Shetty, Hitesh ; Patel, Anita ; Srivastava, Vivek ; Broadbent, Matthew T.M. ; Gaughran, Fiona

Schizophrenia Research, April 2014, Vol.153, pp.S286-S286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-9964 ; DOI: 10.1016/S0920-9964(14)70812-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the polymeric foams: modeling and properties

Srivastava, Vivek ; Srivastava, Rajeev

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(7), pp.2681-2692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7974-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process parameter optimization through Design of Experiments in synthesis of high cis-polybutadiene rubber

Maiti, Madhuchhanda ; Srivastava, Vivek K. ; Shewale, Satish ; Jasra, Raksh Vir ; Chavda, Ankur ; Modi, Siddharth

Chemical Engineering Science, April 7, 2014, Vol.107, p.256(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2509

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recyclable L-proline organocatalyst for Wieland--Miescher ketone synthesis.(Report)(Author abstract)

Srivastava, Vivek

Journal of Chemical Sciences, Nov, 2013, Vol.125(6), p.1523(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0974-3626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recyclable hydrotalcite clay catalysed Baylis–Hillman reaction

SRIVASTAVA, VIVEK

Journal of Chemical Sciences, 2013, Vol.125(5), pp.1207-1212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0974-3626 ; E-ISSN: 0973-7103 ; DOI: 10.1007/s12039-013-0472-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping invasion potential using ensemble modelling. A case study on Yushania maling in the Darjeeling Himalayas

Srivastava, Vivek ; Griess, Verena C. ; Padalia, Hitendra

Ecological Modelling, 10 October 2018, Vol.385, pp.35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3800 ; DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2018.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
An Improved Protocol for Biginelli Reaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Improved Protocol for Biginelli Reaction

Srivastava, Vivek

Green and Sustainable Chemistry, 2013, Vol.03(02), pp.38-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2160-6951 ; E-ISSN: 2160-696X ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/gsc.2013.32A006

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Situ Generation of Ru Nanoparticles to Catalyze CO 2 Hydrogenation to Formic Acid

Srivastava, Vivek

Catalysis Letters, 2014, Vol.144(10), pp.1745-1750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-372X ; E-ISSN: 1572-879X ; DOI: 10.1007/s10562-014-1321-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Characterization of Pd exchanged MMT Clay for Mizoroki-Heck Reaction

Srivastava Vivek

Open Chemistry, 01 June 2018, Vol.16(1), pp.605-613 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2391-5420 ; DOI: 10.1515/chem-2018-0065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbene Based Palladium-catalyzed Mizoroki-Heck Reaction

Srivastava, Vivek

Oriental Journal of Chemistry, 2012, Vol.28(4), pp.1859-1863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0970020X ; E-ISSN: 22315039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ionic-Liquid-Mediated MacMillan’s Catalyst for Diels-Alder Reaction

Srivastava, Vivek; de los Ríos, Antonia Pérez

Journal of Chemistry, 2013, Vol.2013, 5 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2090-9063 ; E-ISSN: 2090-9071 ; DOI: 10.1155/2013/954094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
A Modified Protocol for the Aldehyde Olefination Reaction using Ionic liquid as Reaction Medium
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Modified Protocol for the Aldehyde Olefination Reaction using Ionic liquid as Reaction Medium

Srivastava, Vivek

Annales UMCS Chemia, 01/1/2012, Vol.67(1-2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0137-6853 ; E-ISSN: 2083-358X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10063-012-0005-6

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ru-exchanged MMT Clay with Functionalized Ionic Liquid for Selective Hydrogenation of CO 2 to Formic acid

Srivastava, Vivek

Catalysis Letters, 2014, Vol.144(12), pp.2221-2226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-372X ; E-ISSN: 1572-879X ; DOI: 10.1007/s10562-014-1392-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active Ruthenium (0) Nanoparticles Catalyzed Wittig-Type Olefination Reaction

Srivastava, Vivek

Catalysis Letters, 2017, Vol.147(3), pp.693-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-372X ; E-ISSN: 1572-879X ; DOI: 10.1007/s10562-016-1943-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active Heterogeneous Ru Nanocatalysts for CO 2 Hydrogenation Reaction

Srivastava, Vivek

Catalysis Letters, 2016, Vol.146(12), pp.2630-2640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-372X ; E-ISSN: 1572-879X ; DOI: 10.1007/s10562-016-1882-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrotalcite Anchored Ruthenium Catalyst for CO2 Hydrogenation Reaction

Srivastava Vivek

Open Chemistry, 01 December 2018, Vol.16(1), pp.1297-1297 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2391-5420 ; DOI: 10.1515/chem-2018-0141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionalized Hydrotalcite Tethered Ruthenium Catalyst for Carbon Sequestration Reaction

Srivastava, Vivek

Catalysis Letters, 2018, Vol.148(7), pp.1879-1892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-372X ; E-ISSN: 1572-879X ; DOI: 10.1007/s10562-018-2399-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Improved Protocol for the Aldehyde Olefination Reaction Using (bmim) () as Reaction Medium

Srivastava, Vivek; Leal, João Paulo

Journal of Chemistry, 2013, Vol.2013, 4 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2090-9063 ; E-ISSN: 2090-9071 ; DOI: 10.1155/2013/439673

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic suppression of human telomerase () is mediated by the metastasis suppressor NME2 in a G-quadruplex-dependent fashion

Saha, Dhurjhoti ; Singh, Ankita ; Hussain, Tabish ; Srivastava, Vivek ; Sengupta, Suman ; Kar, Anirban ; Dhapola, Parashar ; Dhople, Vishnu ; Ummanni, Ramesh ; Chowdhury, Shantanu

The Journal of biological chemistry, 15 September 2017, Vol.292(37), pp.15205-15215 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 28717007 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M117.792077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute hospital service utilization by inpatients in psychiatric hospitals

Lally, John ; Wong, Yim Lun ; Shetty, Hitesh ; Patel, Anita ; Srivastava, Vivek ; Broadbent, Matthew T.M. ; Gaughran, Fiona

General Hospital Psychiatry, November-December 2015, Vol.37(6), pp.577-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-8343 ; DOI: 10.1016/j.genhosppsych.2015.07.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 248  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (139)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (11)
 2. 2004đến2007  (24)
 3. 2008đến2011  (41)
 4. 2012đến2016  (122)
 5. Sau 2016  (45)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (232)
 2. French  (40)
 3. German  (21)
 4. Chinese  (7)
 5. Spanish  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Srivastava, Vivek
 2. Srivastava, V
 3. Srivastava Vivek
 4. Srivastava, Vivek K.
 5. Srivastava, V.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...