skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Reputation of Cooperative Extension as a Source of Prevention Education for Youth and Families: The Effects of the PROSPER Model

Mincemoyer , C. ; Perkins , D. ; Ang , P.M.M. ; Greenberg , M.T. ; Spoth , R.L. ; Redmond , C. ; Feinberg , M.

Journal of extension, 2008, Vol.46(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-5315

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Perkins , D.
  2. Spoth , R.L.
  3. Ang, P.M.-M.
  4. Mincemoyer , C.
  5. Perkins, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...