skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 172  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Information behavior: an evolutionary instinct Information science and knowledge management, v. 16.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information behavior: an evolutionary instinct Information science and knowledge management, v. 16.

Spink, Amanda

Series-ISSN: 1568-1300 ; ISBN10: 3642114962 ; ISBN13: 9783642114960 ; E-ISBN10: 3642114970 ; E-ISBN13: 9783642114977

Toàn văn sẵn có

2
Information Behavior: An Evolutionary Instinct
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Behavior: An Evolutionary Instinct

Spink, Amanda

Series ISSN: 1568-1300 ; ISBN: 978-3-642-11496-0 ; E-ISBN: 978-3-642-11497-7 ; DOI: 10.1007/978-3-642-11497-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifying the user intent of web queries using k-means clustering

Kathuria, Ashish ; Jansen, Bernard J ; Hafernik, Carolyn ; Spink, Amanda

Internet Research, 19 October 2010, Vol.20(5), pp.563-581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-2243 ; E-ISSN: 2054-5657 ; DOI: 10.1108/10662241011084112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia search capabilities of Chinese language search engines

Chang, Yun-Ke ; Morales-Arroyo, Miguel A ; Spink, Amanda

Information Processing and Management, 2010, Vol.46(3), pp.308-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2009.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user-centered approach to evaluating human interaction with Web search engines: an exploratory study

Spink, Amanda

Information Processing and Management, 2002, Vol.38(3), pp.401-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(01)00036-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web search: emerging patterns

Spink, Amanda

Library Trends, Fall, 2003, Vol.52(2), p.299(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2594

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of interactive feedback during mediated information retrieval

Spink, Amanda

Journal of the American Society for Information Science, May 1997, Vol.48(5), pp.382-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571 ; DOI: 10.1002/(SICI)1097-4571(199705)48:5<382::AID-ASI2>3.0.CO;2-R

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information science: A third feedback framework

Spink, Amanda

Journal of the American Society for Information Science, Aug 1997, Vol.48(8), pp.728-740 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Term relevance feedback and mediated database searching: implications for information retrieval practice and systems design

Spink, Amanda

Information Processing and Management, 1995, Vol.31(2), pp.161-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/0306-4573(95)80033-P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple search sessions model of end‐user behavior: An exploratory study

Spink, Amanda

Journal of the American Society for Information Science, August 1996, Vol.47(8), pp.603-609 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571 ; DOI: 10.1002/(SICI)1097-4571(199608)47:8<603::AID-ASI4>3.0.CO;2-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An algorithm to cluster documents based on relevance

Desai, Monica ; Spink, Amanda

Information Processing and Management, 2005, Vol.41(5), pp.1035-1049 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2004.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Median measure: an approach to IR systems evaluation

Greisdorf, Howard ; Spink, Amanda

Information Processing and Management, 2001, Vol.37(6), pp.843-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(00)00064-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image searching on the Excite Web search engine

Goodrum, Abby ; Spink, Amanda

Information Processing and Management, 2001, Vol.37(2), pp.295-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(00)00033-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informing Science Special Issue on Information Science research.(Special Issue of Information Science Research)

Spink, Amanda

Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline, Annual, 2000, Vol.3, p.47(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-9684

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a theoretical framework for Information Science.(Special Issue on Information Science Research)(Report)

Spink, Amanda

Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline, Annual, 2000, Vol.3, p.73(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-9684

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web search engine multimedia functionality

Tjondronegoro, Dian ; Spink, Amanda

Information Processing and Management, 2008, Vol.44(1), pp.340-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2007.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors affecting assigned information problem ordering during Web search: An exploratory study

Spink, Amanda ; Park, Minsoo ; Koshman, Sherry

Information Processing and Management, 2006, Vol.42(5), pp.1366-1378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2006.01.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How are we searching the World Wide Web? A comparison of nine search engine transaction logs

Jansen, Bernard J ; Spink, Amanda

Information Processing and Management, 2006, Vol.42(1), pp.248-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2004.10.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of Web searching by European AlltheWeb.com users

Jansen, Bernard J ; Spink, Amanda

Information Processing and Management, 2005, Vol.41(2), pp.361-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(03)00067-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare information systems outsourcing

Lorence, Daniel P ; Spink, Amanda

International Journal of Information Management, 2004, Vol.24(2), pp.131-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4012 ; E-ISSN: 1873-4707 ; DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2003.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 172  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (74)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (6)
 2. 1997đến1999  (24)
 3. 2000đến2002  (26)
 4. 2003đến2006  (69)
 5. Sau 2006  (47)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Spink, Amanda
 2. Spink, A.
 3. Cole, Charles
 4. Jansen, Bernard J
 5. Zimmer, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...