skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 687  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bad medicine: depression.(Viewpoint essay)

Spence, Des

British Medical Journal, April 10, 2010, Vol.340(7750), p.816(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8146

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bad medicine: type 2 diabetes.(Viewpoint essay)

Spence, Des

British Medical Journal, March 6, 2010, Vol.340(7745), p.540(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8146

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bad medicine: osteoporosis.(Viewpoint essay)

Spence, Des

British Medical Journal, Feb 6, 2010, Vol.340(7741), p.320(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8146

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A death of reason.(Viewpoint essay)

Spence, Des

British Medical Journal, Feb 13, 2010, Vol.340(7742), p.370(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8146

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doctors on the dole.(Viewpoint essay)

Spence, Des

British Medical Journal, March 13, 2010, Vol.340(7746), p.602(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8146

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pay of distinction.(Viewpoint essay)

Spence, Des

British Medical Journal, Jan 30, 2010, Vol.340(7740), p.268(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8146

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haiti: I want to go back.(Viewpoint essay)

Spence, Des

British Medical Journal, Feb 6, 2010, Vol.340(7741), p.318(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8146

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Admission of failure.(mismanagement of hospital admissions)

Spence, Des

British Medical Journal, Feb 27, 2010, Vol.340(7744), p.484(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8146

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

School dinners and the nanny state.(healthy, low-fat, low-salt, low-sugar diet intake for students at school canteens)

Spence, Des

British Medical Journal, Jan 23, 2010, Vol.340(7739), p.218(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8146

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What happened to the doctor-patient relationship?

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 30 June 2012, Vol.344(7863), pp.49-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thatcher's legacy

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 20 April 2013, Vol.346(7904), pp.41-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROM THE FRONTLINE: Undoing diagnoses

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 18 June 2011, Vol.342(7811), pp.1368-1368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doctors no longer need medical secretaries

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 19 January 2013, Vol.346(7891), pp.41-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flattery will get you everywhere

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 29 September 2012, Vol.345(7876), pp.51-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why we should read the "Economist"

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 14 April 2012, Vol.344(7852), pp.49-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sour grapes: our changing relationship with alcohol

Spence, Des

BMJ, 12 January 2011, Vol.342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.d170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why doctors should support welfare reform

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 16 June 2012, Vol.344(7861), pp.57-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author's reply

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 7 May 2011, Vol.342(7805), pp.994-994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The psychiatric oligarchs who médicalise normality

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 5 May 2012, Vol.344(7855), pp.47-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child of our time: how childhood now lasts a lifetime

Spence, Des

BMJ, 13 April 2011, Vol.342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.d2341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 687  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (674)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (16)
 2. 2005đến2007  (80)
 3. 2008đến2010  (188)
 4. 2011đến2014  (284)
 5. Sau 2014  (46)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (674)
 2. Bình xét khoa học  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Spence, Des
 2. Spence, D
 3. Des Spence
 4. D. Spence
 5. Stanton, Alison

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...