skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reinforcement Learning-driven Translation Model for Search-Oriented Conversational Systems

Soulier, Laure ; Denoyer, Ludovic; Denoyer, Ludovic (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 29, 2018

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On domain expertise-based roles in collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bahsoun, Wahiba

Information Processing and Management, September 2014, Vol.50(5), pp.752-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2014.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DSRIM: A Deep Neural Information Retrieval Model Enhanced by a Knowledge Resource Driven Representation of Documents

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bricon-Souf, Nathalie; Bricon-Souf, Nathalie (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 27, 2017

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Deep Neural Approach for Knowledge-Based IR

Tamine, Lynda ; Soulier, Laure ; Bricon-Souf, Nathalie; Bricon-Souf, Nathalie (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 23, 2016

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reinforcement Learning-driven Translation Model for Search-Oriented Conversational Systems

Aissa, Wafa ; Soulier, Laure ; Denoyer, Ludovic

Arxiv ID: 1809.01495

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On domain expertise-based roles in collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bahsoun, Wahiba

Information Processing & Management, Sep 2014, p.752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03064573 ; E-ISSN: 18735371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2014.04.002

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MineRank: Leveraging users’ latent roles for unsupervised collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Shah, Chirag

Information Processing and Management, November 2016, Vol.52(6), pp.1122-1141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relations chirurgiens/anesthésistes-réanimateurs : d’une responsabilité individuelle du chirurgien à une responsabilité partagée avec l’anesthésiste-réanimateur

Cohen, Philip ; Slim, Karem ; Soulier, Laure ; Theissen, Alexandre

La Presse Médicale, May 2017, Vol.46(5), pp.472-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0755-4982 ; DOI: 10.1016/j.lpm.2017.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Multi-Modal Word Representation Grounded in Visual Context

Zablocki, Éloi ; Piwowarski, Benjamin ; Soulier, Laure ; Gallinari, Patrick; Gallinari, Patrick (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 9, 2017

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Multi-Modal Word Representation Grounded in Visual Context

Zablocki, Éloi ; Piwowarski, Benjamin ; Soulier, Laure ; Gallinari, Patrick

Arxiv ID: 1711.03483

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Deep Neural Approach for Knowledge-Based IR

Nguyen, Gia-Hung ; Tamine, Lynda ; Soulier, Laure ; Bricon-Souf, Nathalie

Arxiv ID: 1606.07211

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-Modal Retrieval in the Cooking Context: Learning Semantic Text-Image Embeddings

Carvalho, Micael ; Cadène, Rémi ; Picard, David ; Soulier, Laure ; Thome, Nicolas ; Cord, Matthieu

Arxiv ID: 1804.11146

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DSRIM: A Deep Neural Information Retrieval Model Enhanced by a Knowledge Resource Driven Representation of Documents

Nguyen, Gia-Hung ; Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bricon-Souf, Nathalie

Arxiv ID: 1706.04922

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-Modal Retrieval in the Cooking Context: Learning Semantic Text-Image Embeddings

Carvalho, Micael ; Cadène, Rémi ; Picard, David ; Soulier, Laure ; Thome, Nicolas ; Cord, Matthieu; Cord, Matthieu (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 30, 2018

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Images & Recipes: Retrieval in the cooking context

Carvalho, Micael ; Cadène, Rémi ; Picard, David ; Soulier, Laure ; Cord, Matthieu; Cord, Matthieu (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 2, 2018

DOI: 10.1109/ICDEW.2018.00035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-Aware Zero-Shot Learning for Object Recognition

Zablocki, Eloi ; Bordes, Patrick ; Piwowarski, Benjamin ; Soulier, Laure ; Gallinari, Patrick

Arxiv ID: 1904.12638

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-Aware Zero-Shot Learning for Object Recognition

Zablocki, Eloi ; Bordes, Patrick ; Piwowarski, Benjamin ; Soulier, Laure ; Gallinari, Patrick; Gallinari, Patrick (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 30, 2019

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Définition et exploitation des méta-rôles des utilisateurs pour la recherche d’information collaborative.

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2015.8 ; Related DOI: 10.24348/coria.2015

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modèle Neuronal de Recherche d’Information Augmenté par une Ressource Sémantique.

Nguyen, Gia-Hung ; Tamine, Lynda ; Soulier, Laure ; Bricon-Souf, Nathalie; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2017.4 ; Related DOI: 10.24348/coria.2017

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un modèle de recherche d'information collaborative basé sur l'expertise des utilisateurs.

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bahsoun, Wahiba; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications), Association GRCE (Groupe de Recherche en Communication Ecrite)

DOI: 10.24348/sdnri.2014.CORIA-6 ; Related DOI: 10.24348/sdnri.2014

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2015  (3)
 2. 2015đến2015  (1)
 3. 2016đến2016  (4)
 4. 2017đến2018  (12)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Soulier, Laure
 2. Tamine, Lynda
 3. Bricon-Souf, Nathalie
 4. Nguyen, Gia-Hung
 5. Soulier, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...