skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 165  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mono-ocular occlusion for treatment of dyslexia

Soothill, J F

Lancet (London, England), 02 September 2000, Vol.356(9232), pp.856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 11022955 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mannose-binding lectin.(Letter to the Editor)

Jensenius, Jens C ; Soothill, J F

The Lancet, Jan 5, 2002, Vol.359(9300), p.82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reintroduction of medical officers of health would solve many problems

Soothill, J F

BMJ (Clinical research ed.), 17 May 1997, Vol.314(7092), pp.1483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; PMID: 9167588 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological influences on criminal behaviour

Soothill, J F

BMJ, 20 May 1995, Vol.310(6990), p.1332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.310.6990.1332d

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reintroduction of medical officers of health would solve many problems

Soothill, J F

BMJ, 17 May 1997, Vol.314(7092), p.1483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.314.7092.1483 ; PMID: 9167588

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The irritable hip.

Soothill, J F

Archives of Disease in Childhood, 1 July 1995, Vol.73(1), p.89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: 10.1136/adc.73.1.89-c ; PMID: 7639566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euthanasia, physician-assisted suicide, and persistent vegetative state

Soothill, J F

Lancet (London, England), 24 August 1996, Vol.348(9026), pp.548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 8786682 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of hyperactive inattentive children

Soothill, J F

Lancet (London, England), 09 May 1998, Vol.351(9113), pp.1432-3; author reply 1433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 9593436 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measles and atopy in African children

Soothill, J F

Lancet (London, England), 21 September 1996, Vol.348(9030), pp.825 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 8814004 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dietary antigen avoidance: postponement or prevention?

Soothill, J F

Lancet (London, England), 15 March 1980, Vol.1(8168 Pt 1), pp.604 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 6102331 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK medical research

Soothill, J F

Lancet (London, England), 07 May 1988, Vol.1(8593), pp.1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 2896896 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IASP (or IBA), not AIDS

Soothill, J F

Lancet (London, England), 05 March 1983, Vol.1(8323), pp.526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 6131228 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laterality of hip pain

Soothill, J F ; Knowles, M

Lancet (London, England), 20 March 1993, Vol.341(8847), pp.760-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 8095659 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child health services after reorganisation

Soothill, J F

Archives of Disease in Childhood, 1 June 1982, Vol.57(6), p.482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: 10.1136/adc.57.6.482

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migraine

Soothill, J F

Lancet (London, England), 24 April 2004, Vol.363(9418), pp.1398-9; author reply 1399 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 15110507 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provocation of allergic response by supplementary feeds of cows' milk.

Roberts, S A ; Soothill, J F

Archives of Disease in Childhood, 1 February 1982, Vol.57(2), p.127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: 10.1136/adc.57.2.127 ; PMID: 7065708

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Royal Commission

Soothill, J F

Lancet (London, England), 01 September 1979, Vol.2(8140), pp.468-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 89525 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on infants

Soothill, J F

Lancet (London, England), 17 December 1977, Vol.2(8051), pp.1278-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 73967 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letter: Immunoglobulin standards

Soothill, J F

Lancet (London, England), 04 January 1975, Vol.1(7897), pp.39-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 46357 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunoglobulins in first-degree relatives of patients with hypogammaglobulinaemia. Transient hypogammaglobulinaemia: a possible manifestation of heterozygocity

Soothill, J F

Lancet (London, England), 11 May 1968, Vol.1(7550), pp.1001-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 4171800 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 165  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (158)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (21)
 2. 1968đến1974  (43)
 3. 1975đến1981  (65)
 4. 1982đến1990  (25)
 5. Sau 1990  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (164)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Soothill, J.F.
 2. Soothill, J. F.
 3. Soothill, Jf
 4. J. F. Soothill
 5. Barratt, T M

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Female
 4. Child
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...