skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, crystal structures, photoluminescence, and catalytic reactivity of novel coordination polymers (0-D, 1-D, 2-D to 3-D) constructed from cis -1,2-cyclohexanedicarboxylic acid and various bipyridyl ligands

Lee, Yu Jin ; Kim, Eun Young ; Kim, Soo Hyun ; Jang, Seung Pyo ; Lee, Tae Geum ; Kim, Cheal ; Kim, Sung-jin ; Kim, Youngmee

New Journal of Chemistry, 2011, Vol.35(4), pp.833-841 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1144-0546 ; E-ISSN: 1369-9261 ; DOI: 10.1039/c0nj00869a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LR-WPAN 시스템을 위한 비동기 복조 알고리즘 및 하드웨어 구조설계 ( Disign of Non-coherent Demodulator for LR-WPAN Systems )

이동찬 ; Dong Chan Lee ; 장수현 ; Soo Hyun Jang ; 정윤호 ; Yun Ho Jung

한국항행학회논문지, 2013, Vol.17(6), p.705

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

항공 통신 기술 : L-대역 디지털 항공 통신 시스템의 수신 성능 분석 ( Aviation Communication Technique : Performance Analysis of L-band Digital Aeronautical Communication Systems )

천정현 ; Jeong Hyeon Cheon ; 윤경한 ; Kyung Han Yoon ; 장수현 ; Soo Hyun Jang ; 정윤호 ; Yun Ho Jung

한국항행학회논문지, 2015, Vol.19(2), p.140

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictive factors for successful imatinib cessation in chronic myeloid leukemia patients treated with imatinib.(Clinical report)

Lee, Sung - Eun ; Choi, Soo Young ; Bang, Ju - Hee ; Kim, Soo - Hyun ; Jang, Eun - Jung ; Byeun, Ji - Young ; Park, Jin - Eok ; Jeon, Hye - Rim ; Oh, Yun Jeong ; Kim, Hyeoung - Joon ; Kim, Yeo - Kyeoung ; Park, Joon Seong ; Jeong, Seong Hyun ; Kim, Sung - Hyun ; Zang, Dae Young ; Oh, Sukjoong ; Koo, Dong Hoe ; Kim, Hawk ; Do, Young Rok ; Kwak, Jae - Yong ; Kim, Jeong - A ; Kim, Dae - Young ; Mun, Yeung - Chul ; Mauro, Michael J. ; Kim, Dong - Wook

American Journal of Hematology, June, 2013, Vol.88(6), p.449(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-8609

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase transition of mesoporous SiO.sub.2 impregnated with an organic templating agent by post-synthetic microwave heating.(Author abstract)(Report)

Jang, Soo - Hyun ; Ahn, Wha - Seung

Journal of Porous Materials, Feb, 2008, Vol.15(1), p.93(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-2224

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

다중 안테나 통신 시스템을 위한 저복잡도 채널 전처리 프로세서 ( Low Complexity Channel Preprocessor for Multiple Antenna Communication Systems )

황유선 ; You Sun Hwang ; 장수현 ; Soo Hyun Jang ; 한철희 ; Chul Hee Han ; 최성남 ; Sung Nam Choi ; 정윤호 ; Yun Ho Jung

한국항행학회논문지, 2011, Vol.15(2), p.213

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

항공 통신 기술 분야 : MIMO-OFDM 기반 무선 LAN 시스템을 위한 기저대역 모뎀 수신부 설계 및 구현 ( Aviation Communication Technique : Design and Implementation of Baseband Modem Receiver for MIMO-OFDM Based WLANs )

장수현 ; Soo Hyun Jang ; 노재영 ; Jae Young Roh ; 정윤호 ; Yun Ho Jung

한국항행학회논문지, 2010, Vol.14(3), p.328

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

항공 통신 기술 분야 : MIMO 통신 시스템을 위한 저전력 심볼 검출기 설계 연구 ( Aviation Communication Technique : Low Power Symbol Detector for MIMO Communication Systems Systems )

황유선 ; You Sun Hwang ; 장수현 ; Soo Hyun Jang ; 정윤호 ; Yun Ho Jung

한국항행학회논문지, 2010, Vol.14(2), p.220

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

자율협력주행을 위한 V2X 보안통신의 신뢰성 검증 ( Reliability Verification of Secured V2X Communication for Cooperative Automated Driving )

정한균 ; Han-gyun Jung ; 임기택 ; Ki-taeg Lim ; 신대교 ; Dae-kyo Shin ; 윤상훈 ; Sang-hun Yoon ; 진성근 ; Seong-keun Jin ; 장수현 ; Soo-hyun Jang ; 곽재민 ; Jae-min Kwak

한국항행학회논문지, 2018, Vol.22(5), p.391

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human AQP5 Plays a Role in the Progression of Chronic Myelogenous Leukemia (CML) (AQP5 in CML)

Chae, Young Kwang ; Kang, Sung Koo ; Kim, Myoung Sook ; Woo, Janghee ; Lee, Juna ; Chang, Steven ; Kim, Dong-Wook ; Kim, Myungshin ; Park, Seonyang ; Kim, Inho ; Keam, Bhumsuk ; Rhee, Jiyoung ; Koo, Nam Hee ; Park, Gyeongsin ; Kim, Soo-Hyun ; Jang, Se-Eun ; Kweon, Il-Young ; Sidransky, David ; Moon, Chulso; Blagosklonny, Mikhail V. (Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(7), p.e2594 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0002594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2010  (2)
 3. 2011đến2012  (2)
 4. 2013đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Korean  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...