skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.013  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of γ-MnS/rGO composite by facile one-pot solvothermal approach for supercapacitor applications

Li, Xianfu ; Shen, Jianfeng ; Li, Na ; Ye, Mingxin

Journal of Power Sources, 15 May 2015, Vol.282, pp.194-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.02.057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monodisperse rutile microspheres with ultrasmall nanorods on surfaces: Synthesis, characterization, luminescence, and photocatalysis

Tian, Yang ; Zhang, Jing ; Ma, Ji-Chao ; Jia, Xiao

Journal of Colloid And Interface Science, 1 November 2012, Vol.385(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2012.06.086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melamine-assisted solvothermal synthesis of PtNi nanodentrites as highly efficient and durable electrocatalyst for hydrogen evolution reaction

Huang, Xian-Yan ; Wang, Ai-Jun ; Zhang, Lu ; Fang, Ke-Ming ; Wu, Lan-Ju ; Feng, Jiu-Ju

Journal of Colloid And Interface Science, 1 December 2018, Vol.531, pp.578-584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2018.07.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile fabrication of plate-shaped hydrohausmannite as electrode material for supercapacitors

Liang, Jun ; Chai, Yao ; Li, Deli ; Li, Meng ; Lu, Jiaxue ; Li, Li ; Luo, Min

Applied Surface Science, 31 August 2017, Vol.414, pp.68-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.03.256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controllable synthesis of PbSe nanorods via a low temperature solvothermal process

Jia, Ying ; Shi, Honglong ; Zhang, Guling ; Wang, Fang ; He, Huixin ; Wang, Xiao ; An, Zhaomeng ; Wang, Wenzhong

Materials Letters [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; DOI: 10.1016/j.matlet.2013.01.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal synthesis and characterization of copper indium diselenide microflowers

Chen, Huiyu ; Nie, Dan ; Xu, Chunju ; Zhao, Guizhe ; Liu, Yaqing

Materials Letters, 1 September 2013, Vol.106, pp.79-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; DOI: 10.1016/j.matlet.2013.04.098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlled solvothermal synthesis and electrochemical performance of LiCoPO4 submicron single crystals as a cathode material for lithium ion batteries

Wu, Borong ; Xu, Hongliang ; Mu, Daobin ; Shi, Lili ; Jiang, Bing ; Gai, Liang ; Wang, Lei ; Liu, Qi ; Ben, Liubin ; Wu, Feng

Journal of Power Sources, 1 February 2016, Vol.304, pp.181-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.11.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple solvothermal route to synthesize graphene-modified LiFePO4 cathode for high power lithium ion batteries

Zhang, Yin ; Wang, Wenchao ; Li, Penghui ; Fu, Yanbao ; Ma, Xiaohua

Journal of Power Sources, 15 July 2012, Vol.210, pp.47-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal synthesis of nano LiMn0.9Fe0.1PO4: Reaction mechanism and electrochemical properties

Ye, Feipeng ; Wang, Li ; He, Xiangming ; Fang, Mou ; Dai, Zhongjia ; Wang, Jixian ; Huang, Chaochao ; Lian, Fang ; Wang, Jianlong ; Tian, Guangyu ; Ouyang, Minggao

Journal of Power Sources, 1 May 2014, Vol.253, pp.143-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2013.12.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The essential role of the poly(3-hexylthiophene) hole transport layer in perovskite solar cells

Zhang, Yang ; Liu, Wenqiang ; Tan, Furui ; Gu, Yuzong

Journal of Power Sources, 15 January 2015, Vol.274, pp.1224-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2014.10.145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical vanadium pentoxide microflowers with excellent long-term cyclability at high rates for lithium ion batteries

Chen, Liang ; Gu, Xin ; Jiang, Xiaolei ; Wang, Nana ; Yue, Jie ; Xu, Huayun ; Yang, Jian ; Qian, Yitai

Journal of Power Sources, 25 December 2014, Vol.272, pp.991-996 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2014.09.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-pot synthesis of three-dimensional SnS2hierarchitectures as anode material for lithium-ion batteries

Wu, Qiong ; Jiao, Lifang ; Du, Juan ; Yang, Jiaqin ; Guo, Lijing ; Liu, Yongchang ; Wang, Yijing ; Yuan, Huatang

Journal of Power Sources, 1 October 2013, Vol.239, pp.89-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2013.03.062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal synthesis of Ag hybrid BiPO4 heterostructures with enhanced photodegradation activity and stability

Huang, Chang-Wei ; Wu, Mei-Yao ; Lin, Yang-Wei

Journal of Colloid And Interface Science, 15 March 2017, Vol.490, pp.217-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2016.11.074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple mixed-solvothermal route for LaPO 4 nanorods: Synthesis, characterization, affecting factors and PL properties of LaPO 4:Ce 3+

Mi, Kai ; Ni, Yonghong ; Xu, Yanwei ; Ma, Xiang ; Hong, Jianming

Journal of Colloid And Interface Science, 2011, Vol.356(2), pp.490-495 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2011.01.076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal synthesis of well-dispersed ZnSe microspheres

Ren, Xiaolei ; Li, Qiuyu ; Xue, Yannan ; Zhai, Xuefeng ; Yu, Min

Journal of Colloid And Interface Science, 1 January 2013, Vol.389(1), pp.53-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2012.08.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of hydrazine on the solvothermal synthesis of Cu2ZnSnSe4 and Cu2CdSnSe4 nanocrystals for particle-based deposition of films

Chiang, Ming-Hung ; Fu, Yaw-Shyan ; Shih, Cheng-Hung ; Kuo, Chun-Cheng ; Guo, Tzung-Fang ; Lin, Wen-Tai

Thin Solid Films, 1 October 2013, Vol.544, pp.291-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2013.03.096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The deep red emission of Mn4+ doped SrLaMgNbO6 flower-like microsphere phosphors

Gu, Xuan ; He, Zheng ; Sun, Xiao-Yu

Chemical Physics Letters, September 2018, Vol.707, pp.129-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2614 ; DOI: 10.1016/j.cplett.2018.07.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and photoeletrochemical performance of AuAg@CdS double-walled nanotubes

Guan, Shundong ; Fu, Xiuli ; Tang, Ying ; Peng, Zhijian

Chemical Physics Letters, 16 August 2017, Vol.682, pp.128-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2614 ; DOI: 10.1016/j.cplett.2017.06.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile solvothermal synthesis of abnormal growth of one-dimensional ZnO nanostructures by ring-opening reaction of polyvinylpyrrolidone

Xu, G. ; Wang, X.L. ; Liu, G.Z.

Applied Surface Science, 28 February 2015, Vol.329, pp.137-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.12.117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of electrolytes nature and concentration on the morphology and structure of MoS2nanomaterials prepared using one-pot solvothermal method

Akram, H. ; Mateos-Pedrero, C. ; Gallegos-Suárez, E. ; Guerrero-Ruíz, A. ; Chafik, T. ; Rodríguez-Ramos, I.

Applied Surface Science [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.04.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.013  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (981)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (13)
 2. 2000đến2003  (31)
 3. 2004đến2007  (135)
 4. 2008đến2012  (283)
 5. Sau 2012  (550)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (923)
 2. Chinese  (30)
 3. French  (10)
 4. Japanese  (4)
 5. Chamorro  (2)
 6. Italian  (2)
 7. German  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Spanish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Zhang, Yong
 3. Liu, Y.
 4. Liu, X.
 5. Bensch, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...