skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design Code Clone Detection System uses Optimal and Intelligence Technique based on Software Engineering

Kaur, Jasmandeep ; Kumar, Rakesh ; Kaur, Sukhjot

International Journal of Advanced Research in Computer Science, May 2017, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 09765697

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kaur, Jasmandeep
  2. Kaur, Sukhjot
  3. Kumar, Rakesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...