skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 233.464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFL-CIO’s Secret War Against Developing Country Workers: Solidarity or Sabotage?

Armbruster-Sandoval, Ralph

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, July 2013, Vol.42(4), pp.614-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306113491549tt

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love, Money, and HIV: Becoming a Modern African Woman in the Age of AIDS

Trinitapoli, Jenny

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, May 2016, Vol.45(3), pp.332-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306116641407ee

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“The True University of These Days is a Collection of Books”

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, November 2014, Vol.43(6), pp.777-782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306114553213

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index of Authors by Category

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, January 2014, Vol.43(1), pp.146-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306113514542

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emergence of Socio-Genomics

Conley, Dalton ; Fletcher, Jason ; Dawes, Christopher

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, July 2014, Vol.43(4), pp.458-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306114539640

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publications Received

Anonymous;

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, November 2012, Vol.41(6), pp.849-852 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306112462565

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on Pascaline Lorentz’s review of Everyday Friendships: Intimacy as Freedom in a Complex World, by Harry Blatterer (CS 45[6]:725–726)

Blatterer, H.;

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, March 2017, Vol.46(2), pp.248-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306117692577b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index of Reviews by Category

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, January 2015, Vol.44(1), pp.152-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306114562199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index of Authors by Category

Contemporary Sociology, March 2011, Vol.40(2), pp.258-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306110396851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index of Reviews by Category

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, March 2015, Vol.44(2), pp.301-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306115570272

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index of Reviews by Category

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, May 2015, Vol.44(3), pp.447-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306115579194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publications Received

Contemporary Sociology, January 2011, Vol.40(1), pp.117-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306110391890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index of Reviews by Category

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, July 2015, Vol.44(4), pp.587-589 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306115588483

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publications Received

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, January 2015, Vol.44(1), pp.150-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306114562198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publications Received

Contemporary Sociology, March 2011, Vol.40(2), pp.252-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306110396850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index of Reviews by Category

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, September 2015, Vol.44(5), pp.755-757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306115600693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publications Received

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, May 2011, Vol.40(3), pp.375-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306110404517

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum

Anonymous;

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, March 2012, Vol.41(2), pp.272-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306112441162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publications Received

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, March 2015, Vol.44(2), pp.296-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306115570274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index of Authors by Category

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, November 2013, Vol.42(6), pp.900-901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306113506876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 233.464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (171.139)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (156)
 2. 1959đến1973  (7.512)
 3. 1974đến1988  (16.211)
 4. 1989đến2004  (46.874)
 5. Sau 2004  (161.188)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Sociology  (52.822)
 2. Psychology  (14.366)
 3. Women'S Studies  (6.023)
 4. Medicine  (5.847)
 5. Children  (4.019)
 6. Gender  (3.677)
 7. Child Development  (3.051)
 8. Social Psychology  (2.935)
 9. Culture  (2.475)
 10. Attitudes  (1.992)
 11. Identity  (1.912)
 12. Race  (1.697)
 13. Inequality  (1.585)
 14. Emotions  (1.452)
 15. Motivation  (977)
 16. Prejudice  (540)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (170.112)
 2. French  (48.885)
 3. German  (21.938)
 4. Spanish  (12.923)
 5. Portuguese  (12.755)
 6. Russian  (2.269)
 7. Czech  (1.432)
 8. Italian  (1.186)
 9. Danish  (1.139)
 10. Polish  (897)
 11. Persian  (683)
 12. Arabic  (454)
 13. Serbo-Croatian  (442)
 14. Romanian  (305)
 15. Lithuanian  (183)
 16. Norwegian  (159)
 17. Macedonian  (30)
 18. Chinese  (30)
 19. Slovak  (21)
 20. Korean  (18)
 21. Japanese  (16)
 22. Dutch  (12)
 23. Hungarian  (3)
 24. Germanic (Other)  (1)
 25. Icelandic  (1)
 26. Finnish  (1)
 27. Tagalog  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Lizardo, Omar
 3. Baumeister, Roy F.
 4. Neal, Sarah
 5. Murji, Karim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...