skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tomo Maretić na raskrižju filologije i jezične politike

Novak, Kristian

Suvremena Lingvistika, Vol.42(81), pp.125-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 05860296 ; E-ISSN: 1847117X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"L'exception française": de l'accent final à la politique linguistique

Vitez, Primož

Linguistica, 2013, Vol.53(1), pp.239-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3922 ; E-ISSN: 2350-420X ; DOI: 10.4312/linguistica.53.1.239-249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How plain is legal English in statutes?

Borisova, Lidia

Linguistica, 2013, Vol.53(2), pp.141-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3922 ; E-ISSN: 2350-420X ; DOI: 10.4312/linguistica.53.2.141-152

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspektivy jazykové politiky EU

Lejsková, Alena

Jazykovedny Casopis, 2015, Vol.66(2), pp.145-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00215597 ; E-ISSN: 13384287 ; DOI: 10.1515/jazcas-2016-0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Govorimo hrvatski ili ’hrvatski’: standardni dijalekt i jezične ideologije u institucionalnom diskursu

Starčević, Anđel

Suvremena Lingvistika, Jul 2016, Vol.42(81), pp.67-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 05860296 ; E-ISSN: 1847117X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vijeće za normu i teorija upravljanja jezikom

Vukovic, Petar

Suvremena Lingvistika, Dec 2016, Vol.42(82), pp.219-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 05860296 ; E-ISSN: 1847117X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mantenimiento y revitalización de lenguas nativas en Colombia. Reflexiones para el camino

Ospina Bozzi, Ana

Forma y Función, 2015, Vol.28(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120338X ; E-ISSN: 22565469

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

K obrazu medzinárodnej jazykovej komunikácie v Európskej Únii

Košecký, Stanislav

Jazykovedny Casopis, 2017, Vol.68(1), pp.71-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00215597 ; E-ISSN: 13384287 ; DOI: 10.1515/jazcas-2017-0018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pertinencia de las Políticas de Inglés en Zonas Rurales Colombianas: Un Estudio de Caso en Antioquia

Roldán, Ángela

Íkala, 2017, Vol.22(1), pp.121-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01233432 ; E-ISSN: 2145566X ; DOI: 10.17533/udea.ikala.v22n01a08

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O smrti latinskog jezika i nekim s tim povezanim temama : osvrt na knjigu Halte à la mort des langues Claudea Hagègea

Pavao Tekavčić

Linguistica, 2007, Vol.47(1), pp.5-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3922 ; E-ISSN: 2350-420X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two key concepts of language endangerment: Language obsolescence and language death

Swiggers, Pierre

Linguistica, 2007, Vol.47(1), pp.21-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3922 ; E-ISSN: 2350-420X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

琉球諸語の復興

Jarosz, Aleksandra

Lingua Posnaniensis, Vol.57(2), pp.77-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00794740 ; E-ISSN: 20836090 ; DOI: 10.1515/linpo-2015-0013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...