skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.969  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POPIS NAHIJE SAPNA IZ 1604. GODINE

Omerović, Edhem

Baština, 2016, Vol.8(8), pp.49-84

ISSN: 1986-6895 ; E-ISSN: 2232-7665

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sempozyum Değerlendirmeleri

Karaaslan, Adem ; Karaaslan, Nergis

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD), 2017, Vol.19(36), pp.169-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2146-9806 ; E-ISSN: 1304-6535

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kegyelemkenyéren

Stanik, Bence

Korunk, 2014, Issue 1, pp.120-122

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Most én kinek szurkoljak?

Buchwald, Péter Jr

Korunk, 2013, Issue 1, pp.117-119

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Szocialista krimi kapitalista díszletekkel: Linda és a nyolcvanas évek

Zsámba, Renáta

Korunk, 2014, Issue 3, pp.18-25

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A királyok völgyétől a strudli városáig

Berszán, Réka

Korunk, 2014, Issue 9, pp.109-113

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Várad hegyei alatt

Benczi, Boglárka

Korunk, 2014, Issue 9, pp.117-119

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Körforgalom a virtuális szoborparkban

Pomogáts, Béla

Korunk, 2013, Issue 4, pp.97-100

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Őrhelyen

Böjte, Csongor

Korunk, 2016, Issue 5, pp.111-113

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Válaszúti vonzáskör

Balázs-Bécsi, Gyöngyi

Korunk, 2014, Issue 6, pp.88-91

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egy zöldfülű Kolozsvárt - 1959-ben

Ilia, Mihály

Korunk, 2013, Issue 5, pp.110-113

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Petőfisek” a Kárpát-medencében

Hegedűs, István

Korunk, 2016, Issue 5, pp.107-110

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rendszeren belül, rendszeren kívül rendszertelenül…

Könczei, Csongor

Korunk, 2014, Issue 1, pp.85-89

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visszatekintő

Cseke, Péter

Korunk, 2015, Issue 10, pp.124-125

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chicagói nemzedékváltás

Bokor, Erika

Korunk, 2015, Issue 3, pp.39-40

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mennyire jutottunk negyedszázad alatt?

Kontra, Miklós

Korunk, 2014, Issue 11, pp.102-108

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A kolozsvári Minerva: Jóval több volt egyszerű nyomdánál

Botházi, Mária

Korunk, 2016, Issue 6, pp.118-121

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANALIZA UČESTALOSTI DEFEKTNOG VIĐENJA BOJA U ROMSKIM POPULACIJAMA TUZLANSKE REGIJE

Hasukić, Elbisa

Baština, 2016, Vol.8(8), pp.224-237

ISSN: 1986-6895 ; E-ISSN: 2232-7665

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Az IKE közösségépítő ereje

Nagy, Kinga

Korunk, 2016, Issue 5, pp.110-111

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A clevelandi Bocskai Rádió

Csibi, Lóránd

Korunk, 2015, Issue 3, pp.92-95

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.969  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.224)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (7)
 2. 1994đến1999  (57)
 3. 2000đến2005  (434)
 4. 2006đến2012  (1.663)
 5. Sau 2012  (808)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2.946)
 2. Bình xét khoa học  (11)
 3. Sách  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.622)
 2. Polish  (368)
 3. Hungarian  (253)
 4. Serbian  (208)
 5. Romanian  (173)
 6. Serbo-Croatian  (76)
 7. Macedonian  (68)
 8. German  (62)
 9. French  (55)
 10. Bosnian  (49)
 11. Bulgarian  (39)
 12. Czech  (34)
 13. Russian  (25)
 14. Turkish  (17)
 15. Spanish  (6)
 16. Italian  (5)
 17. Slovenian  (4)
 18. Lithuanian  (1)
 19. Slovak  (1)
 20. Japanese  (1)
 21. Danish  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...