skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 188.760  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small Science: View from Developing Nations

Slippers, Bernard

Science, 16 November 2012, Vol.338(6109), pp.882-882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Greener Future for China's Cities

Wang, Zongming ; Chen, Jing Ming

Science, 5 March 2010, Vol.327(5970), pp.1199-1199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Urban Challenge

Fisk, David

Science, 15 June 2012, Vol.336(6087), pp.1396-1397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating the New Development Ecosystem

Dehgan, Alex

Science, 15 June 2012, Vol.336(6087), pp.1397-1398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDITORIAL: Cultivating Global Science

Suresh, Subra

Science, 25 May 2012, Vol.336(6084), pp.959-959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

<bold>Time for a Sea Change in Chinese Collaboration</bold>

Abramson, Daniel B.

Science, 25 June 2010, Vol.328(5986), pp.1633-1633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Concerted Effort to Lighten the Load

Cohen, Jon

Science, 13 July 2012, Vol.337(6091), pp.175-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fukushima Begins 30-Year Odyssey in Radiation Health

Yasumura, Seiji ; Normile, Dennis

Science, 5 August 2011, Vol.333(6043), pp.684-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Car-Crash Epidemiologist Pushes Systemic Attack on Bad Driving

Stone, Richard

Science, 6 May 2011, Vol.332(6030), pp.657-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lithospheric Thinning Beneath Rifted Regions of Southern California

Lekic, Vedran ; French, Scott W. ; Fischer, Karen M.

Science, 11 November 2011, Vol.334(6057), pp.783-787 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Habitats at Risk: A Step Forward, a Step Back

Gibson, Luke ; Sodhi, Navjot S.

Science, 4 March 2011, Vol.331(6021), pp.1137-1137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mali Researcher Shows How To Reverse Brain Drain

Taylor, David A.

Science, 24 June 2011, Vol.332(6037), pp.1498-1499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREENING THE TROOPS

Pennisi, Elizabeth

Science, 18 May 2012, Vol.336(6083), pp.828-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Did the First Cities Grow From Marshes?

Lawler, Andrew

Science, 14 January 2011, Vol.331(6014), pp.141-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving the Sisyphean Problem of Malaria in Zanzibar

Smith, David L. ; Cohen, Justin M. ; Moonen, Bruno ; Tatem, Andrew J. ; Sabot, Oliver J. ; Ali, Abdullah ; Mugheiry, Sultan M.

Science, 17 June 2011, Vol.332(6036), pp.1384-1385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Sense of a Senseless Act

Normile, Dennis ; Hvistendahl, Mara

Science, 23 November 2012, Vol.338(6110), pp.1025-1027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizens Find Radiation Far From Fukushima

Normile, Dennis

Science, 17 June 2011, Vol.332(6036), pp.1368-1368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Induction of Colonie Regulatory T Cells by Indigenous Clostridium Species

Atarashi, Koji ; Tanoue, Takeshi ; Shima, Tatsuichiro ; Imaoka, Akemi ; Kuwahara, Tomomi ; Momose, Yoshika ; Cheng, Genhong ; Yamasaki, Sho ; Saito, Takashi ; Ohba, Yusuke ; Taniguchi, Tadatsugu ; Takeda, Kiyoshi ; Hori, Shohei ; Ivanov, Ivaylo I. ; Umesaki, Yoshinori ; Itoh, Kikuji ; Honda, Kenya

Science, 21 January 2011, Vol.331(6015), pp.337-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Variable Funding for International Science

Edler, Jakob

Science, 19 October 2012, Vol.338(6105), pp.331-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncovering Civilization's Roots

Lawler, Andrew

Science, 17 February 2012, Vol.335(6070), pp.790-793 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 188.760  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (141.879)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (53.705)
 2. 1958đến1972  (23.510)
 3. 1973đến1987  (33.531)
 4. 1988đến2003  (43.686)
 5. Sau 2003  (34.137)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (188.550)
 2. Bình xét khoa học  (209)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (188.572)
 2. French  (618)
 3. German  (351)
 4. Korean  (232)
 5. Spanish  (180)
 6. Italian  (72)
 7. Chinese  (72)
 8. Japanese  (52)
 9. Portuguese  (40)
 10. Dutch  (10)
 11. Czech  (5)
 12. Hungarian  (3)
 13. Russian  (1)
 14. Maori  (1)
 15. Hebrew  (1)
 16. Ukrainian  (1)
 17. Finnish  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...