skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
马克思公共性思想初探——基于阿伦特、哈贝马斯和罗尔斯的比较视角 - On Karl Marx's Public Concept --Based on a Comparison Perspective from Hannah Arendt, Juergen Habermas and John Rawls
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

马克思公共性思想初探——基于阿伦特、哈贝马斯和罗尔斯的比较视角 - On Karl Marx's Public Concept --Based on a Comparison Perspective from Hannah Arendt, Juergen Habermas and John Rawls

谭清华 ; TAN Qing-hua

中国人民大学学报 - Journal of Renmin University of China, 2013, Vol.27(03), pp.47-53

ISSN: 1000-5420

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUESTÕES FUNDAMENTAIS DE TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO

Francisco de Aquino Júnior

Perspectiva teológica, 01 January 2016, Vol.48(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0102-4469 ; E-ISSN: 2176-8757 ; DOI: 10.20911/21768757v48n2p245/2016

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Policy Framework for Economic and Social Liberation: The Policy Mandala

Corrie, Bruce P

Review of Black Political Economy, 2016, Vol.43(2), pp.101-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6446 ; E-ISSN: 1936-4814 ; DOI: 10.1007/s12114-015-9226-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anarquistas: criação cultural, invenção pedagógica

Silva, Doris Accioly E

Educação & Sociedade, 01 March 2011, Vol.32(114), pp.87-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4626 ; E-ISSN: 1678-4626 ; DOI: 10.1590/S0101-73302011000100006

Truy cập trực tuyến

5
Futile Liberation<br>Post&#8208;Martial&#8208;Law Taiwanese Gangster Films<br>Futile Liberation: Post&#8208;Martial&#8208;Law Taiwanese Gangster Films
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Futile Liberation
Post‐Martial‐Law Taiwanese Gangster Films
Futile Liberation: Post‐Martial‐Law Taiwanese Gangster Films

A Companion to the Gangster Film, Asia, Chapter 21, p.395-412

ISBN: 9781119041665 ; E-ISBN: 9781119041757 ; DOI: 10.1002/9781119041757.ch21

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibelomsetjing og sosial frigjering

Lode, Kåre

Truy cập trực tuyến

7
&#22899;&#24615;&#35299;&#25918;&#26159;&#20160;&#20040;&#8212;&#8212;&#20116;&#22235;&#26102;&#26399;&#23545;&#22899;&#24615;&#35299;&#25918;&#28085;&#20041;&#30340;&#25506;&#35752; - What is the Female Emancipation--Discussion of Meaning of Female Emancipation in May 4th Period
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

女性解放是什么——五四时期对女性解放涵义的探讨 - What is the Female Emancipation--Discussion of Meaning of Female Emancipation in May 4th Period

尹旦萍 ; YIN Dan-ping

华中科技大学学报:社会科学版 - Journal of Huazhong University of Science and Technology(Social Science Edition), 2009, Vol.23(5), pp.118-124

ISSN: 1671-7023

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibelomsetjing og sosial frigjering

Lode, Kåre

Truy cập trực tuyến

9
USSR Report, Political and Sociological Affairs, Peoples of Asia and Africa, No. 4, Jul-Aug 1983
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

USSR Report, Political and Sociological Affairs, Peoples of Asia and Africa, No. 4, Jul-Aug 1983

Joint Publications Research Service Arlington VA (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spirituality and Social Liberation: The Message of the Blumhardts in the Light of Wurttemberg Pietism

Schattschneider, David A.

Church History, Sept, 1996, Vol.65(3), p.529(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-6407

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adelson, Betty M. The Lives of Dwarfs: Their Journey from Public Curiosity Toward Social Liberation.(Brief Article)(Book Review)

Sassi, Janet

Library Journal, May 15, 2005, Vol.130(9), p.132(1)

ISSN: 0363-0277

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Identity and Social Liberation in Latin American Thought

Alcoff, Linda Martin

Hypatia, Spring, 1995, Vol.10(2), p.176(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-5367

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Identity and Social Liberation in Latin American Thought.(Brief Article)

Oliver, Amy A.

Hispanic American Historical Review, Nov, 1994, Vol.74(4), p.704(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2168

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lives of dwarfs; their journey from public curiosity toward social liberation.(book)(Brief Article)(Book Review)

Reference & Research Book News, Nov, 2005

ISSN: 0887-3763

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (2)
 2. 1995đến2004  (4)
 3. 2005đến2010  (3)
 4. 2011đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schutte, Ofelia
 2. Lode, Kåre
 3. Oliver, Amy
 4. Oliver, Amy A.
 5. Corrie, Bruce P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...