skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Cooperation among Relative Gains Maximizers

Snidal, Duncan

International Studies Quarterly, 1 December 1991, Vol.35(4), pp.387-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00208833 ; E-ISSN: 14682478 ; DOI: 10.2307/2600947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation by Treaty: The Role of Multilateral Powers

Milewicz, Karolina M ; Snidal, Duncan

International Organization, 2016, Vol.70(4), pp.823-844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S002081831600031X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary on the Special Issue

Snidal, Duncan

Journal of Conflict Resolution, April 2008, Vol.52(2), pp.326-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002707313694

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving Forward, One Step at a Time

Koremenos, Barbara; Snidal, Duncan

International Organization, 2003, Vol.57(2), pp.431-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818303572071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organization without delegation: Informal intergovernmental organizations (IIGOs) and the spectrum of intergovernmental arrangements

Vabulas, Felicity ; Snidal, Duncan

The Review of International Organizations, 2013, Vol.8(2), pp.193-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1559-7431 ; E-ISSN: 1559-744X ; DOI: 10.1007/s11558-012-9161-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rational Design of International Institutions

Koremenos, Barbara; Lipson, Charles; Snidal, Duncan

International Organization, 2001, Vol.55(4), pp.761-799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1162/002081801317193592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rational Design: Looking Back to Move Forward

Koremenos, Barbara; Lipson, Charles; Snidal, Duncan

International Organization, 2001, Vol.55(4), pp.1051-1082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1162/002081801317193691

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The limits of hegemonic stability theory

Snidal, Duncan

International Organization, 1985, Vol.39(4), pp.579-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S002081830002703X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International regulation without international government: Improving IO performance through orchestration

Abbott, Kenneth ; Snidal, Duncan

The Review of International Organizations, 2010, Vol.5(3), pp.315-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1559-7431 ; E-ISSN: 1559-744X ; DOI: 10.1007/s11558-010-9092-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Besprechung von:] The New International Division of Labor. Structural unemployment in industrialized countries and industrialization in developing countries. New York 1980

Snidal, Duncan

The American journal of sociology : AJS, 1982, Vol.87(5), pp. 1218-1220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Logics of Indirect Governance: Delegation and Orchestration

Abbott, Kenneth W ; Genschel, Philipp ; Snidal, Duncan ; Zangl, Bernhard

British Journal of Political Science, 2016, Vol.46(4), pp.719-729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234 ; E-ISSN: 1469-2112 ; DOI: 10.1017/S0007123414000593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hard and Soft Law in International Governance

W. Abbott, Kenneth; Snidal, Duncan

International Organization, 2000, Vol.54(3), pp.421-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1162/002081800551280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why States Act through Formal International Organizations

Abbott, Kenneth W ; Snidal, Duncan

Journal of Conflict Resolution, February 1998, Vol.42(1), pp.3-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002798042001001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relative-gains problem for international cooperation--Comment/reply

Grieco, Joseph ; Powell, Robert ; Snidal, Duncan

The American Political Science Review, Sep 1993, Vol.87(3), p.729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative Gains and the Pattern of International Cooperation

Snidal, Duncan

The American Political Science Review, Sep 1991, Vol.85(3), p.701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Game Theory of International Politics

Snidal, Duncan

World Politics, 1 October 1985, Vol.38(1), pp.25-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438871 ; E-ISSN: 10863338 ; DOI: 10.2307/2010350

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rational Deterrence Theory and Comparative Case Studies

Achen, Christopher H. ; Snidal, Duncan

World Politics, 1 January 1989, Vol.41(2), pp.143-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438871 ; E-ISSN: 10863338 ; DOI: 10.2307/2010405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Values and Interests: International Legalization in the Fight against Corruption

Abbott, Kennethw. ; Snidal, Duncan

The Journal of Legal Studies, January 2002, Vol.31(S1), pp.S141-S177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472530 ; E-ISSN: 15375366 ; DOI: 10.1086/342006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Concept of Legalization

W. Abbott, Kenneth O.; Keohane, Robert; Moravcsik, Andrew; Slaughter, Anne-marie; Snidal, Duncan

International Organization, 2000, Vol.54(3), pp.401-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1162/002081800551271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strengthening international regulation through transnational new governance: overcoming the orchestration deficit

Abbott, Kenneth W. ; Snidal, Duncan

Vanderbilt Journal of Transnational Law, March, 2009, Vol.42(2), p.501(78)

ISSN: 0090-2594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (36)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1985  (11)
  2. 1985đến1997  (11)
  3. 1998đến2003  (12)
  4. 2004đến2010  (13)
  5. Sau 2010  (6)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...