skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cult of St. Katherine of Alexandria in Early Medieval Europe (review)

Smith, Julia M. H

The Catholic Historical Review, 2009, Vol.95(2), pp.324-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-8080 ; E-ISSN: 1534-0708

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rulers and Relics c .750- c. 950: Treasure on Earth, Treasure in Heaven *

Smith, Julia M. H

Past and Present, 2010, Vol. 206(suppl5), pp.73-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2746 ; E-ISSN: 1477-464X ; DOI: 10.1093/pastj/gtq013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Unjust Seizure: Conflict, Interest, and Authority in an Early Medieval Society . Warren Brown
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unjust Seizure: Conflict, Interest, and Authority in an Early Medieval Society . Warren Brown

Smith, Julia M. H.

Speculum, 07/2003, Vol.78(3), pp.846-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-7134 ; E-ISSN: 2040-8072 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S003871340013163X

Toàn văn sẵn có

4
Origins of the European Economy: Communications and Commerce A.D. 300-900 . Michael McCormick
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origins of the European Economy: Communications and Commerce A.D. 300-900 . Michael McCormick

Smith, Julia M. H.

Speculum, 07/2003, Vol.78(3), pp.956-959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-7134 ; E-ISSN: 2040-8072 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S003871340013218X

Toàn văn sẵn có

5
THE PROBLEM OF FEMALE SANCTITY IN CAROLINGIAN EUROPE c .780–920
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PROBLEM OF FEMALE SANCTITY IN CAROLINGIAN EUROPE c .780–920

Smith, Julia M. H.

Past and Present, 1995, Vol.146(1), pp.3-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2746 ; E-ISSN: 1477-464X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/past/146.1.3

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'accès des femmes aux saintes reliques durant le haut Moyen Âge

Smith, Julia M. H.; Lebecq, Stéphane

Medievales: Langue, textes, histoire, 2001, Issue 40, pp.83-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0751-2708

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

. Edited by Steve Boardman, John Reuben Davies and Eila Williamson. Pp.xiv, 218. ISBN: 9781843834328.Woodbridge: Boydell Press, 2009. 50.00.

Smith, Julia M. H

Scottish Historical Review, 2010, Vol.89(2), p.254-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-9241 ; E-ISSN: 1750-0222 ; DOI: 10.3366/shr.2010.0208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Einharts "Vita Karoli": Studien zur Entstehung, Überlieferung und Rezeption . Matthias M. Tischler
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einharts "Vita Karoli": Studien zur Entstehung, Überlieferung und Rezeption . Matthias M. Tischler

Smith, Julia M. H.

Speculum, 07/2004, Vol.79(3), pp.846-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-7134 ; E-ISSN: 2040-8072 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0038713400090539

Toàn văn sẵn có

9
The Last Christology of the West: Adoptionism in Spain and Gaul, 785-820.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last Christology of the West: Adoptionism in Spain and Gaul, 785-820.

Smith, Julia M. H. ; Cavadini, John C.

The American Historical Review, 12/1994, Vol.99(5), p.1669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2168430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
J. Thorley: Documents in Medieval Latin. Pp. 199. London: Duckworth, 1998. Paper, £12.95. ISBN: 0-7156-2817-8. (Book review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

J. Thorley: Documents in Medieval Latin. Pp. 199. London: Duckworth, 1998. Paper, £12.95. ISBN: 0-7156-2817-8. (Book review)

Smith, Julia M. H.

The Classical Review, 10/1999, Vol.49(2), pp.596-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0009840X99760051

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einharts "Vita Karoli": Studien zur Entstechung, Uberlieferung und Rezeption.(Book Review)

Smith, Julia M. H.

Speculum: A Journal of Medieval Studies, July, 2004, Vol.79(3), p.846-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-7134

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unjust Seizure: Conflict, Interest, and Authority in an Early Medieval Society.(Book Review)

Smith, Julia M. H.

Speculum: A Journal of Medieval Studies, July, 2003, Vol.78(3), p.846-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-7134

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origins of the European Economy: Communications and Commerce.(Book Review)

Smith, Julia M. H.

Speculum: A Journal of Medieval Studies, July, 2003, Vol.78(3), p.956-959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-7134

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hagiographies: Histoire internationale de la littrature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines 1550 (Vol. III)

Smith, Julia M. H

The English Historical Review, 2003, Vol.118(477), pp.756-758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies of Distinction: The Construction of Ethnic Communities, 300-800.(Review)

Smith, Julia M. H.

The English Historical Review, Sept, 1999, Vol.114(458), p.936 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charlemagne.(Review)

Smith, Julia M. H.

History: The Journal of the Historical Association, Oct, 1999, Vol.84(276), p.714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2648

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eveques et pouvoir dans le royaume de Germanie. Les eglises de Baviere et de Souabe, 876-973.(Review)

Smith, Julia M. H.

The English Historical Review, June, 1999, Vol.114(457), p.674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Province and Empire: Brittany and the Carolingians.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Province and Empire: Brittany and the Carolingians.

Contreni, John J. ; Smith, Julia M. H.

The American Historical Review, 02/1994, Vol.99(1), p.209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2166203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (2)
 2. 1995đến1998  (1)
 3. 1999đến2000  (4)
 4. 2001đến2003  (6)
 5. Sau 2003  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smith, Julia M. H
 2. Julia M. H. Smith
 3. Smith, Jmh
 4. Smith, J.M.H.
 5. Smith, J. M. H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...