skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Shorter note. Evêques et pouvoir dans le royaume de Germanie. Les eglises de Baviere et de Souabe, 86-973. Geneviève Bührer-Thierry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shorter note. Evêques et pouvoir dans le royaume de Germanie. Les eglises de Baviere et de Souabe, 86-973. Geneviève Bührer-Thierry

Smith, Jmh

The English Historical Review, 06/1999, 06/01/1999, Vol.114(457), pp.674-675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/enghis/114.457.674

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Shorter notice. Strategies of Distinction: the Construction of Ethnic Communities. Walter Pohl, Helmut Reimitz (ed)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shorter notice. Strategies of Distinction: the Construction of Ethnic Communities. Walter Pohl, Helmut Reimitz (ed)

Smith, Jmh

The English Historical Review, 09/1999, 09/01/1999, Vol.114(458), pp.936-936 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/enghis/114.458.936

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, J.
  2. Smith, Jmh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...