skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 228  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Epigenetics update

Skinner, Michael K

Environmental Epigenetics, 2018, Vol. 4(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2058-5888 ; DOI: 10.1093/eep/dvy009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preconception cold-induced epigenetic inheritance

Skinner, Michael K

Nature medicine, September 2018, Vol.24(9), pp.1308-1309 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-170X ; PMID: 30194411 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41591-018-0187-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential DNA methylation analysis optimally requires purified cell populations

Skinner, Michael K

Fertility and Sterility, 01 September 2016, Vol.106(3), pp.551-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2016.06.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic transgenerational inheritance of altered stress responses

Crews, David ; Gillette, Ross ; Scarpino, Samuel V ; Manikkam, Mohan ; Savenkova, Marina I ; Skinner, Michael K

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 05 June 2012, Vol.109(23), pp.9143-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22615374 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1118514109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-Wide Locations of Potential Epimutations Associated with Environmentally Induced Epigenetic Transgenerational Inheritance of Disease Using a Sequential Machine Learning Prediction Approach

Haque, M. Muksitul ; Holder, Lawrence B ; Skinner, Michael K; Shioda, Toshi (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0142274 ; PMCID: 4646459 ; PMID: 26571271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Genome Analysis of the Downstream Binding Targets of Testis Determining Factor SRY and SOX9 (Sex Determination Gene SRY and SOX9 Gene Targets)

Bhandari, Ramji K ; Haque, Md. M ; Skinner, Michael K; Shioda, Toshi (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e43380 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Induction of Ovarian Primordial Follicle Assembly by Connective Tissue Growth Factor CTGF (Primordial Follicle Assembly)

Schindler, Ryan ; Nilsson, Eric ; Skinner, Michael K; Singh, Amit (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(9), p.e12979 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0012979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibitory Actions of Anti-Müllerian Hormone (AMH) on Ovarian Primordial Follicle Assembly (AMH and Primordial Follicle Assembly)

Nilsson, Eric E ; Schindler, Ryan ; Savenkova, Marina I ; Skinner, Michael K; Wang, Haibin (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(5), p.e20087 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0020087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dioxin (TCDD) Induces Epigenetic Transgenerational Inheritance of Adult Onset Disease and Sperm Epimutations (Dioxin Induced Transgenerational Disease)

Manikkam, Mohan ; Tracey, Rebecca ; Guerrero-Bosagna, Carlos ; Skinner, Michael K; Shioda, Toshi (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e46249 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0046249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factor TCF21 Is a Downstream Target of the Male Sex Determining Gene SRY (bHLH TCF21 Target of Sex Determining Gene SRY)

Bhandari, Ramji K ; Sadler-Riggleman, Ingrid ; Clement, Tracy M ; Skinner, Michael K; Mueller, Ferenc (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(5), p.e19935 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0019935

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Genomic Features in Environmentally Induced Epigenetic Transgenerational Inherited Sperm Epimutations

Guerrero-Bosagna, Carlos ; Weeks, Shelby ; Skinner, Michael K; Ward, W. Steven (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0100194 ; PMCID: 4061094 ; PMID: 24937757

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgenerational Actions of Environmental Compounds on Reproductive Disease and Identification of Epigenetic Biomarkers of Ancestral Exposures (Environmental Epigenetics & Inheritance of Disease)

Manikkam, Mohan ; Guerrero-Bosagna, Carlos ; Tracey, Rebecca ; Haque, Md. M ; Skinner, Michael K; Shioda, Toshi (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31901 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic Transgenerational Actions of Vinclozolin on Promoter Regions of the Sperm Epigenome (Transgenerational Epigenome)

Guerrero-Bosagna, Carlos ; Settles, Matthew ; Lucker, Ben ; Skinner, Michael K; Gaetano, Carlo (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(9), p.e13100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmentally Induced Epigenetic Transgenerational Inheritance of Ovarian Disease (Environmental Epigenetics and Ovarian Disease)

Nilsson, Eric ; Larsen, Ginger ; Manikkam, Mohan ; Guerrero-Bosagna, Carlos ; Savenkova, Marina I ; Skinner, Michael K; Shioda, Toshi (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e36129 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0036129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental epigenetics.(Editorial)

Skinner, Michael K.

Environmental Epigenetics, July 7, 2015, p.1(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2058-5888 ; DOI: 10.1093/eep/dvv002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to the special issue on ‘Environment, epigenetics and reproduction’ Molecular and Cellular Endocrinology 398 (2014) 1–2

Skinner, Michael K

Molecular and Cellular Endocrinology, 15 May 2015, Vol.407, pp.98-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-7207 ; E-ISSN: 1872-8057 ; DOI: 10.1016/j.mce.2015.03.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Epigenetics and a Unified Theory of the Molecular Aspects of Evolution: A Neo-Lamarckian Concept that Facilitates Neo-Darwinian Evolution

Skinner, Michael K

Genome biology and evolution, 26 April 2015, Vol.7(5), pp.1296-302 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1759-6653 ; PMID: 25917417 Version:1 ; DOI: 10.1093/gbe/evv073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental stress and epigenetic transgenerational inheritance

Skinner, Michael K

BMC Medicine, Sept 5, 2014, Vol.12(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-7015 ; DOI: 10.1186/s12916-014-0153-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environment/Epigenetics/Reproduction Introduction and Preface

Skinner, Michael K

Molecular and Cellular Endocrinology, 06 May 2012, Vol.354(1-2), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-7207 ; E-ISSN: 1872-8057 ; DOI: 10.1016/j.mce.2011.08.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental epigenomics and disease susceptibility

Skinner, Michael K

EMBO reports, July 2011, Vol.12(7), pp.620-622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1469-221X ; E-ISSN: 1469-3178 ; DOI: 10.1038/embor.2011.125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 228  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (197)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (9)
 2. 1992đến1999  (23)
 3. 2000đến2005  (54)
 4. 2006đến2012  (64)
 5. Sau 2012  (78)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (195)
 2. Sáng chế  (30)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (227)
 2. French  (10)
 3. German  (3)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Skinner, Michael K.
 2. Skinner, M K
 3. Skinner, Mk
 4. Skinner, Michael
 5. Skinner, M. K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...