skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marcia H. Rioux, Lee Ann Basser and Melinda Jones (eds): Critical Perspectives on Human Rights and Disability Law

Skarstad, Kjersti

Nordic Journal of Human Rights, 2012(01), pp.107-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-855X ; E-ISSN: 1891-814X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wesley Cragg (ed.): Business and Human Rights

Skarstad, Kjersti

Nordic Journal of Human Rights, 2013(03), pp.454-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-855X ; E-ISSN: 1891-814X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights through the lens of disability

Skarstad, Kjersti

Skarstad, Kjersti . Human rights through the lens of disability. Netherlands Quarterly of Human Rights. 2018, 36(1), 24-42 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1177/0924051917753251

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ensuring human rights for persons with intellectual disabilities?

Skarstad, Kjersti

Skarstad, Kjersti . Ensuring human rights for persons with intellectual disabilities?. International Journal of Human Rights. 2018, 22(6) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1080/13642987.2018.1454903

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hva skal vi med denne CRPDen?

Skarstad, Kjersti

SOR rapport, 2017, Årg. 63, nr. 3, pp.28-40

ISSN: 1500-8657

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menneskerettigheter og antidiskriminering

Skarstad, Kjersti ; Eknes, Jarle

SOR rapport, 2016, Årg. 62, nr. 6, pp.14-23

ISSN: 1500-8657

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge of human rights for peace research

Hvidsten, Andreas H ; Skarstad, Kjersti

Hvidsten, Andreas H Skarstad, Kjersti . The challenge of human rights for peace research. International Theory. 2018, 10(1), 98-121 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1017/S1752971917000161

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Human Rights Violations Increase the Risk of Civil War?

Skarstad, Kjersti

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability in UN treaty bodies_skarstad.tab

Skarstad, Kjersti (University of Oslo); Stein, Michael Ashley (Harvard Law School)

DOI: 10.7910/DVN/LELNOW/GHLQTW

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication data for: Mainstreaming Disability in the United Nations Treaty Bodies

Skarstad, Kjersti (University of Oslo); Stein, Michael Ashley (Harvard Law School)

DOI: 10.7910/DVN/LELNOW

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability_treatybodies-Skarstad.dta

Skarstad, Kjersti (University of Oslo); Stein, Michael Ashley (Harvard Law School)

DOI: 10.7910/DVN/LELNOW/PTSFUV

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRC,skarstad rep.xlsx

Skarstad, Kjersti (University of Oslo); Stein, Michael Ashley (Harvard Law School)

DOI: 10.7910/DVN/LELNOW/O2VAAH

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CEDAW, Skarstad,rep.xlsx

Skarstad, Kjersti (University of Oslo); Stein, Michael Ashley (Harvard Law School)

DOI: 10.7910/DVN/LELNOW/FPOIZN

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CEDAW_Skarstad.dta

Skarstad, Kjersti (University of Oslo); Stein, Michael Ashley (Harvard Law School)

DOI: 10.7910/DVN/LELNOW/PRJX51

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Norwegian  (5)
  2. English  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...