skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human dynamics: computation for organizations

Pentland, Alex ; Choudhury, Tanzeem ; Eagle, Nathan ; Singh, Push

Pattern Recognition Letters, 2005, Vol.26(4), pp.503-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8655 ; E-ISSN: 1872-7344 ; DOI: 10.1016/j.patrec.2004.08.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The St. Thomas common sense symposium: designing architectures for human-level intelligence

Minsky, Marvin ; Singh, Push ; Sloman, Aaron

AI Magazine, Summer, 2004, Vol.25(2), p.113(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-4602

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The St. Thomas Common Sense Symposium: Designing Architectures for Human-Level Intelligence

Minsky, Marvin ; Singh, Push ; Sloman, Aaron

AI Magazine, Summer 2004, Vol.25(2), pp.113-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07384602 ; E-ISSN: 23719621

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beating Common Sense into Interactive Applications

Lieberman, Henry ; Liu, Hugo ; Singh, Push ; Barry, Barbara

AI Magazine, Winter 2004, Vol.25(4), pp.63-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07384602 ; E-ISSN: 23719621

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reports on the 2005 AAAI Spring Symposium Series

Anderson Michael L. ; Barkowsky, Thomas ; Berry Pauline ; Blank, Douglas ; Chklovski, Timothy ; Domingos, Pedro ; Druzdzel, Marek J. ; Freksa, Christian ; Gersh, John ; Hegarty, Mary ; Leong, Tze - Yun ; Lieberman, Henry ; Lowe, Ric ; Luperfoy, Susann ; Mihalcea, Rada ; Meeden, Lisa ; Miller, David P. ; Oates, Tim ; Popp, Robert ; Shapiro, Daniel ; Schurr, Nathan ; Singh, Push ; Yen John

AI Magazine, Summer, 2005, Vol.26(2), p.87(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-4602

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Singh, Push
  2. Push Singh
  3. Singh, P
  4. Henry Lieberman
  5. Sloman, Aaron

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...