skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time and Space in Panoramic Photography

Simbelis, Vygandas

Acoustic Space, 2017, Vol.16(4), pp.233-245

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delete by Haiku: Poetry from Old SMS Messages

Simbelis, Vygandas

2017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphone: Distinguishing Human and Machine

Simbelis, Vygandas

2016

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanizing Technology Through Post-Digital Art

Simbelis, Vygandas Vegas

TRITA-EECS-AVL, 2018

ISBN: 9789177297123

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synesthetic Experience in S T R A T I C

Simbelis, Vygandas ; Lundström, Anders

2018

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing Perspectives of Time in HCI

Lindley, Siân ; Corish, Robert ; Kosmack Vaara, Elsa ; Ferreira, Pedro ; Simbelis, Vygandas ; Vaara, Elsa

DOI: 10.1145/2468356.2479649

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanizing Technology Through Post-Digital Art

Simbelis, Vygandas Vegas; KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

ISBN: 978-91-7729-712-3

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphone: Distinguishing Human and Machine

Simbelis, Vygandas; KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID

CHI 2016

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synesthetic Experience in S T R A T I C

Simbelis, Vygandas ; Lundström, Anders; IXD Lab, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; IXD Lab, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID

Arts Session: TEI ArtsTEI 2018, Tangible, Embedded Interactions, March 18–21, 2018, Stockholm, Sweden, 2018

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...