skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of simulator for invoked reality environmental design

Sim, Sohyun ; Cho, Seoungjae ; Song, Wei ; Fong, Simon ; Park, Yong ; Cho, Kyungeun

Multimedia Tools and Applications, 2017, Vol.76(9), pp.11407-11428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-016-4116-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Security Modeling for the Operation of a Novel Highly Trusted Network in a Virtualization Environment

Chang, Jung-Sook ; Jeon, Yong-Hee ; Sim, Sohyun ; Kang, An Na; Chang, Hangbae

International Journal of Distributed Sensor Networks, 2015, Vol.2015, 12 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1550-1329 ; E-ISSN: 1550-1477 ; DOI: 10.1155/2015/359170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
LPS-stimulated Macrophage Activation Affects Endothelial Dysfunction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LPS-stimulated Macrophage Activation Affects Endothelial Dysfunction

Baek, Naehwan ; Sim, Sohyun ; Heo, Kyung-Sun

Journal of Bacteriology and Virology, 2018, Vol.48(1), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-2467 ; E-ISSN: 2093-0429 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4167/jbv.2018.48.1.23

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a Hand Gestures SDK for NUI-Based Applications

Lee, Seongjo ; Sim, Sohyun ; Um, Kyhyun ; Jeong, Young-Sik ; Jung, Seung-won ; Cho, Kyungeun; Park, Jong-Hyuk

Mathematical Problems in Engineering, 2015, Vol.2015, 10 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-123X ; E-ISSN: 1563-5147 ; DOI: 10.1155/2015/212639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sim, Sohyun
  2. Sim, S.
  3. Cho, K.
  4. Cho, Kyungeun
  5. Song, Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...