skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel signal peptides improve the secretion of recombinant Staphylococcus aureus Alpha toxin H35L in Escherichia coli

Han, SooJin ; Machhi, Shushil ; Berge, Mark ; Xi, Guoling ; Linke, Thomas ; Schoner, Ronald

AMB Express, 2017, Vol.7(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2191-0855 ; DOI: 10.1186/s13568-017-0394-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escherichia coli tatC Mutations that Suppress Defective Twin-Arginine Transporter Signal Peptides

Strauch, Eva-Maria ; Georgiou, George

Journal of Molecular Biology, 2007, Vol.374(2), pp.283-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; E-ISSN: 1089-8638 ; DOI: 10.1016/j.jmb.2007.09.050

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori

Guo, Xiuyang ; Zhang, Yi ; Zhang, Xue ; Wang, Shengpeng ; Lu, Changde

Acta Biochimica et Biophysica Sinica, January 2008, Vol.40(1), pp.38-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-9145 ; E-ISSN: 1745-7270 ; DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00376.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori - Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori - Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori

Xiuyang ; Guo ; Yi ; Zhang ; Xue ; Zhang ; Shengpeng ; Wang ; Changde ; Lu

生物化学与生物物理学报:英文版 - Acta Biochimica et Biophysica Sinica, 2008, Vol.40(1), pp.38-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-9145

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secretion by Streptomyces lividans of a cloned Gram‐negative beta‐lactamase

Ali, Norryai A. ; Dale, Jeremy W.

FEMS Microbiology Letters, February 1986, Vol.33(2‐3), pp.277-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/j.1574-6968.1986.tb01286.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Xue
  2. Guo, Xiuyang
  3. Zhang, Yi
  4. Wang, Shengpeng
  5. Lu, Changde

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...