skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для дуплексного телефонирования по проводам и без проводов токами высокой частоты

Gartman G.A ; Shulejkin M.V

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Счетный полукруг для расчета радиосетей

Mints A.L ; Shulejkin M.V

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для дуплексного телефонирования по проводам и без проводов токами высокой частоты

Gartman G.A ; Shulejkin M.V

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shulejkin M.V
  2. Gartman G.A
  3. Mints A.L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...