skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recasting Colonial Space: Naturalist Vision and Modern Fiction in 1920s Korea

Shin, Jiwon

Journal of International and Area Studies, 2004, Vol.11(3), pp.51-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Spiritual Problem? Primary Care Physicians’ and Psychiatrists’ Interpretations of Medically Unexplained Symptoms

Shin, Jiwon ; Yoon, John ; Rasinski, Kenneth ; Koenig, Harold ; Meador, Keith ; Curlin, Farr

Journal of General Internal Medicine, 2013, Vol.28(3), pp.392-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-012-2224-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese response bias: Cross-level and cross-national comparisons on response styles
日本人の回答バイアス――レスポンス・スタイルの種別間・文化間比較――

田崎, 勝也 ; 申, 知元 ; Tasaki, Katsuya ; Shin, Jiwon

心理学研究, 2018, Vol.advpub(0) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5236 ; DOI: 10.4992/jjpsy.88.15065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Software Engineering through Robotics

Shin, Jiwon ; Rusakov, Andrey ; Meyer, Bertrand; Meyer, Bertrand (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 17, 2014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple concurrency for robotics with the roboscoop framework

Rusakov, Andrey ; Shin, Jiwon ; Meyer, Bertrand

2015

DOI: 10.3929/ethz-a-010347514

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Software Engineering through Robotics

Shin, Jiwon ; Rusakov, Andrey ; Meyer, Bertrand

Arxiv ID: 1406.4458

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative study of classroom teaching in Korea and Japan: a case study on reforming schools into learning communities

So, Kyunghee ; Shin, Jiwon ; Son, Woojung

Asia Pacific Education Review, 2010, Vol.11(3), pp.273-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-1037 ; E-ISSN: 1876-407X ; DOI: 10.1007/s12564-010-9075-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High doses of caffeine reduce in vivo osteogenic activity in prepubertal rats

Shin, Jiwon ; Choi, Yuri ; Kim, Jisook ; Yu, A‐Ram ; Shin, Ji‐Soo ; Choi, Yun‐Young ; Roh, Jaesook

Journal of Anatomy, July 2015, Vol.227(1), pp.10-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8782 ; E-ISSN: 1469-7580 ; DOI: 10.1111/joa.12332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Psychosis, Catatonia and Post-psychosis PTSD
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychosis, Catatonia and Post-psychosis PTSD

Rocha, Evita ; Novac, Andrei ; Kirsten, Daniel ; Shin, Jiwon ; Totoiu, Diana ; Bota, Robert

British Journal of Medicine and Medical Research, 01/10/2016, Vol.15(8), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 22310614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.9734/BJMMR/2016/26114

Toàn văn sẵn có

10
Integration of an oxygen indicator sensor with a passive UHF band RFID tag
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of an oxygen indicator sensor with a passive UHF band RFID tag

Eom, Kihwan ; Lee, Wunggun ; Shin, Jiwon ; Lee, Hana ; Won, Keehoon

Contemporary Engineering Sciences, 2016, Vol.9, pp.889-896 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13147641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.12988/ces.2016.66108

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of 3D TSV Vertical Interconnection Using Pre-applied Nonconductive Films

Choi, Yongwon ; Shin, Jiwon ; Suk, Kyung-lim ; Kim, Young ; Kim, Il ; Paik, Kyung-Wook

Journal of Electronic Materials, 2014, Vol.43(11), pp.4214-4223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-5235 ; E-ISSN: 1543-186X ; DOI: 10.1007/s11664-014-3319-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of Research on Online Learning Environments in Higher Education

Cho, Young Hoan ; Choi, Hyoseon ; Shin, Jiwon ; Yu, Him Chan ; Kim, Yoon Kang ; Kim, Jung Yeon

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 02 June 2015, Vol.191, pp.2012-2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0428 ; E-ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Analysis of 3D TSV Vertical Interconnection Using Pre-applied Nonconductive Films
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of 3D TSV Vertical Interconnection Using Pre-applied Nonconductive Films

Choi, Yongwon ; Shin, Jiwon ; Suk, Kyung-Lim ; Kim, Young Soon ; Kim, Il ; Paik, Kyung-Wook

Journal of Electronic Materials, 11/2014, Vol.43(11), pp.4214-4223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-5235 ; E-ISSN: 1543-186X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11664-014-3319-7

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unsupervised 3D Object Discovery and Categorization for Mobile Robots

Shin, Jiwon ; Triebel, Rudolph ; Siegwart, Roland

Proceedings of the 15th International Symposium on Robotics Research (ISRR), 2011

DOI: 10.3929/ethz-a-010027521

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DECORATION FILM HAVING MIRROR EFFECT AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

Shin Jiwon ; Jeong Seokjae ; Jung Hyungi

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verzierungsfolie mit Spiegeleffekt
Film de décoration ayant un effet de miroir
Decoration film having mirror effect

Shin, Jiwon ; Jeong, Seokjae ; Jung, Hyungi

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verzierungsfolie mit Spiegeleffekt und Produktionsverfahren
Film de décoration ayant un effet de miroir et procédé de fabrication
Decoration film having mirror effect and manufacturing method

Shin, Jiwon ; Jeong, Seokjae ; Jung, Hyungi

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DECORATION FILM HAVING MIRROR EFFECT

Shin Jiwon ; Jeong Seokjae ; Jung Hyungi

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Programming Language for Thymio II Robot

Shin, Jiwon ; Siegwart, Roland ; Magnenat, Stéphane

2014

DOI: 10.3929/ethz-a-010144554

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Electron Beam Irradiation and Thiol Molecule Treatment on the Properties of MoS 2 Field Effect Transistors

Choi, Barbara ; Cho, Kyungjune ; Pak, Jinsu ; Kim, Tae-Young ; Kim, Jae-Keun ; Shin, Jiwon ; Seo, Junseok ; Chung, Seungjun ; Lee, Takhee

Journal of the Korean Physical Society, 2018, Vol.72(10), pp.1203-1208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0374-4884 ; E-ISSN: 1976-8524 ; DOI: 10.3938/jkps.72.1203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (4)
 3. 2010đến2012  (7)
 4. 2013đến2015  (19)
 5. Sau 2015  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (45)
 2. French  (4)
 3. German  (4)
 4. Japanese  (2)
 5. Korean  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shin, Jiwon
 2. Shin, J
 3. Siegwart, Roland
 4. Lee, Takhee
 5. Pak, Jinsu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...