skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Designing an Expandable Illuminated Ring to Build an Actuated Ring Chart
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing an Expandable Illuminated Ring to Build an Actuated Ring Chart

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine

Toàn văn sẵn có

2
CairnFORM: a Shape-Changing Ring Chart Notifying Renewable Energy Availability in Peripheral Locations
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

CairnFORM: a Shape-Changing Ring Chart Notifying Renewable Energy Availability in Peripheral Locations

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing an Expandable Illuminated Ring to Build an Actuated Ring Chart

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine

Twelfth International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interactions (TEI'18), 2018, pp.140-147

DOI: 10.1145/3173225.3173294

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CairnFORM: a Shape-Changing Ring Chart Notifying Renewable Energy Availability in Peripheral Locations

Daniel, Maxime ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine

TEI’2019 Proceedings of the 13th ACM International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction, pp.275-286

DOI: 10.1145/3294109.3295634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivière, Guillaume
  2. Daniel, Maxime
  3. Couture, Nadine
  4. Riviere, Guillaume
  5. Daniel, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...