skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi -purpose preparation facilities of pharmacy department medicine

Shi Jiwen

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plastic film cooler

Shen Wenbo ; Shi Jiwen ; Zhang Chenggang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hexagonal energy recovery and heat exchange sheet

Yang Laicun ; LI Aixia ; Shi Jiwen ; LI Xianshu

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient rain cover for outdoor unit of rainproof air conditioning unit

LI Yunzheng ; Liu Xue ; Shi Jiwen ; GAO Qingfeng

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Easily install fan support

LI Yunzheng ; Liu Xue ; Shi Jiwen ; GAO Qingfeng

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tube arrangement structure of heat exchanger

LI Yunzheng ; Liu Xue ; Shi Jiwen ; GAO Qingfeng

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rainwater draining type combination air conditioning unit rain cover

LI Yunzheng ; Liu Xue ; Shi Jiwen ; GAO Qingfeng

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

New trend clarifier micro -gap switch support

LI Yunzheng ; Liu Xue ; Shi Jiwen ; GAO Qingfeng

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional Chinese medicine for treating varicose vein of lower limb

Liu Tao ; Liu Nannan ; Shi Jiwen ; Wang Yan

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beer carbon dioxide washer

Liu Xunfu ; Shen Wenbo ; Shi Jiwen ; Zhu Qingji

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plate heat exchanger installing frame for fresh air ventilator

Song Bo ; Zhang Xiao ; LI Aixia ; Shi Jiwen

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inner loop formula furred ceiling fresh air ventilator

Yang Laicun ; LI Aixia ; Shi Jiwen ; Song Bo

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal circulation type ceiling fresh air ventilator

Yang Laicun ; LI Aixia ; Shi Jiwen ; Song Bei

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hexagon energy recuperation heat exchanger fin

Yang Laicun ; LI Aixia ; Shi Jiwen ; LI Xianshu

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-way ventilation pipeline of fresh air purifier

LI Yunzheng ; Liu Xue ; Shi Jiwen ; GAO Qingfeng

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Switch support for fresh air purifier

LI Yunzheng ; Liu Xue ; Shi Jiwen ; GAO Qingfeng

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water pan of combined type air-conditioning unit

LI Yunzheng ; Liu Xue ; Shi Jiwen ; GAO Qingfeng

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular air conditioning unit V type water collector

LI Yunzheng ; Liu Xue ; Shi Jiwen ; GAO Qingfeng

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mask for stomatologist

Shi Jiwen

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-drop connector for oil well

Zhou Huaiguang ; Song Zhonghua ; Shan Quansheng ; Shen Jianxin ; Chen Hong ; Yuan Jianbo ; Shi Jiwen ; Cheng Chunjie

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (2)
 2. 2001đến2010  (2)
 3. 2011đến2013  (3)
 4. 2014đến2016  (13)
 5. Sau 2016  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (26)
 2. Bài báo  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (26)
 2. Chinese  (16)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shi Jiwen
 2. GAO Qingfeng
 3. Liu Xue
 4. LI Yunzheng
 5. LI Aixia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...