skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 943  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling submicron-scale mechanical heterogeneity by three-dimensional X-ray microdiffraction

Li, Runguang ; Xie, Qingge ; Wang, Yan-Dong ; Liu, Wenjun ; Wang, Mingguang ; Wu, Guilin ; Li, Xiaowu ; Zhang, Minghe ; Lu, Zhaoping ; Geng, Chang ; Zhu, Ting

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 January 2018, Vol.115(3), pp.483-488 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 29284751 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1711994115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Softening and dilatation in a single shear band

Pan, J. ; Chen, Q. ; Liu, L. ; Li, Y.

Acta Materialia, 2011, Vol.59(13), pp.5146-5158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2011.04.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution and strength variability in microwires

Agepati, S. ; Ghosh, P. ; Chokshi, A.H.

Materials Science & Engineering A, 15 January 2016, Vol.652, pp.239-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.11.086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain-induced nano recrystallization in AZ31 magnesium: TEM characterization

Fatemi, S.M. ; Zarei-Hanzaki, A. ; Paul, H.

Journal of Alloys and Compounds, 30 March 2017, Vol.699, pp.796-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.12.424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shear banding phenomenon during severe plastic deformation of an AZ31 magnesium alloy

Fatemi-Varzaneh, S.M. ; Zarei-Hanzaki, A. ; Cabrera, J.M.

Journal of Alloys and Compounds, 3 March 2011, Vol.509(9), pp.3806-3810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2011.01.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrinsic and extrinsic size effects in the deformation of amorphous CuZr/nanocrystalline Cu nanolaminates

Guo, Wei ; Jägle, Eric ; Yao, Jiahao ; Maier, Verena ; Korte-Kerzel, Sandra ; Schneider, Jochen M. ; Raabe, Dierk

Acta Materialia, November 2014, Vol.80, pp.94-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2014.07.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shear banding behavior in nanoscale Al/W multilayers

Xie, J.Y. ; Huang, P. ; Wang, F. ; Li, Y. ; Xu, K.W.

Surface & Coatings Technology, 15 August 2013, Vol.228, pp.S593-S596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0257-8972 ; DOI: 10.1016/j.surfcoat.2011.11.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of temperature and strain rate on deformation behavior in metallic glassy films

Cao, Q.P. ; Ma, Y. ; Wang, C. ; Wang, X.D. ; Jiang, J.Z.

Thin Solid Films [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2013.05.176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hardness and related deformation mechanisms in nanoscale crystalline–amorphous multilayers

Cui, Y. ; Huang, P. ; Wang, F. ; Lu, T.J. ; Xu, K.W.

Thin Solid Films, 1 June 2015, Vol.584, pp.270-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2015.01.067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical noise dependent Aging and Shear Banding behavior of a mesoscopic model of amorphous plasticity

Vandembroucq, Damien ; Roux, Stéphane

Physical Review B : Condensed matter and materials physics, October 2011, Vol.84, p.134210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: 10.1103/PhysRevB.84.134210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution of adiabatic shear bands and mechanisms of saw-tooth chip formation in machining Ti6Al4V

Wan, Z.P. ; Zhu, Y.E. ; Liu, H.W. ; Tang, Y.

Materials Science & Engineering A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.10.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress induced shear band strengthen high-silicon alloy steel via LHITT between Ms and Md temperature

Xing, X.L. ; Zhou, Y.F. ; Qi, X.W. ; Wang, J.B. ; Lu, X. ; Yang, Y.L. ; Yang, Q.X.

Materials Science & Engineering A, 27 January 2017, Vol.684, pp.249-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2016.12.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure, texture and mechanical studies of an inconspicuous shear band formed during hot compression of Ti-6Al-4V alloy

Liu, Chengze ; Guan, Hong ; Tai, Qingan ; Yuan, Fusen ; Han, Fuzhou ; Gu, Hengfei ; Zhang, Lifeng ; Li, Geping

Materials Science & Engineering A, 20 June 2017, Vol.698, pp.18-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2017.05.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of compressive deformation and fracture behaviors of Zr- and Ti-based metallic glasses with notches

Zhao, J.X. ; Zhang, Z.F.

Materials Science & Engineering A, 15 March 2011, Vol.528(6), pp.2967-2973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2010.12.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural characterization and evolution mechanism of adiabatic shear band in a near beta-Ti alloy

Yang, Y. ; Jiang, F. ; Zhou, B.M. ; Li, X.M. ; Zheng, H.G. ; Zhang, Q.M.

Materials Science & Engineering A, 15 March 2011, Vol.528(6), pp.2787-2794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2010.12.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and microstructure in a fine grained Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe titanium alloy deformed at a high strain rate

Wang, Bingfeng ; Yao, Xianrui ; Liu, Lanyi ; Zhang, Xiaoyong ; Ding, Xu

Materials Science & Engineering A, 24 October 2018, Vol.736, pp.202-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2018.08.100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental investigation of in-plane and out-of-plane crushing of aluminum honeycomb

Khan, M.K. ; Baig, T. ; Mirza, S.

Materials Science & Engineering A, 30 March 2012, Vol.539, pp.135-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2012.01.070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of strain rate on the mechanical properties of magnesium alloy AMX602

Shen, J. ; Kondoh, K. ; Jones, T.L. ; Mathaudhu, S.N. ; Kecskes, L.J. ; Wei, Q.

Materials Science & Engineering A, 1 January 2016, Vol.649, pp.338-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.10.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ observation of bending stress–deflection response of metallic glass

Qu, R.T. ; Liu, H.S. ; Zhang, Z.F.

Materials Science & Engineering A, 10 October 2013, Vol.582, pp.155-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2013.05.091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of crystal orientation on bendability of aluminum alloy sheet

Ikawa, Shingo ; Asano, Mineo ; Kuroda, Mitsutoshi ; Yoshida, Kengo

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(12), pp.4050-4054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.01.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 943  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (831)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (9)
 2. 1993đến1998  (29)
 3. 1999đến2004  (82)
 4. 2005đến2011  (297)
 5. Sau 2011  (523)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (865)
 2. Japanese  (75)
 3. Chinese  (25)
 4. French  (7)
 5. German  (2)
 6. Italian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yang, Y
 2. Zhang, Z.F.
 3. Wang, X.
 4. Li, Y.
 5. Wang, Xue-Bin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...