skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canh bạc lớn của các đại cường quốc tại Trung Á

Meyer E. Karl; BrysacShareen Blair; Đinh Công Thành người dịch

Tp. HCM. : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005 - (909 MEY 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A very British coup: how Reza Shah won and lost his throne

Brysac, Shareen Blair

World Policy Journal, Summer, 2007, Vol.24(2), p.90(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gardening With a Vengeance.(Editorial Desk)

Brysac, Shareen Blair

The New York Times, August 25, 1992

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

She Spied, but Hitler Was the Traitor.(Editorial Desk)

Brysac, Shareen Blair

The New York Times, Feb 20, 1993

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the Red Orchestra Fell Silent.(OpEd)(OP-ED CONTRIBUTOR)(resistance group that fought the Nazis)

Brysac, Shareen Blair

The New York Times, Feb 16, 2013

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Tin tức  (3)
  2. Bài báo  (1)
  3. Sách  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...