skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-independent recognition of Arabic sign language for facilitating communication with the deaf community

Shanableh, T ; Assaleh, K

Digital Signal Processing, 2011, Vol.21(4), pp.535-542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1051-2004 ; E-ISSN: 1095-4333 ; DOI: 10.1016/j.dsp.2011.01.015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature modeling using polynomial classifiers and stepwise regression

Shanableh, T ; Assaleh, K

Neurocomputing, 2010, Vol.73(10), pp.1752-1759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-2312 ; E-ISSN: 1872-8286 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2009.11.045

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust polynomial classifier using L 1 - norm minimization

Assaleh, K. ; Shanableh, T.

Applied Intelligence, 2010, Vol.33(3), pp.330-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-669X ; E-ISSN: 1573-7497 ; DOI: 10.1007/s10489-009-0169-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous Arabic sign language recognition in user dependent mode.(Technical report)

Assaleh, K. ; Shanableh, T. ; Fanaswala, M. ; Amin, F. ; Bajaj, H.

Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, Feb, 2010, Vol.2(1), p.19(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2150-8402

Truy cập trực tuyến

5
Continuous Arabic Sign Language Recognition in User Dependent Mode
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous Arabic Sign Language Recognition in User Dependent Mode

Assaleh, K. ; Shanableh, T. ; Fanaswala, M. ; Amin, F. ; Bajaj, H.

Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, 2010, Vol.02(01), pp.19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2150-8402 ; E-ISSN: 2150-8410 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/jilsa.2010.21003

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telescopic Vector Composition and Polar Accumulated Motion Residuals for Feature Extraction in Arabic Sign Language Recognition

Shanableh, T ; Assaleh, K; Pun, Thierry

EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2007, Vol.2007, 10 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5176 ; E-ISSN: 1687-5281 ; DOI: 10.1155/2007/87929

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telescopic Vector Composition and Polar Accumulated Motion Residuals for Feature Extraction in Arabic Sign Language Recognition

Shanableh, T ; Assaleh, K

EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2007, Vol.2007(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-5281 ; DOI: 10.1155/2007/87929

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Assaleh, K
  2. Shanableh, T
  3. K. Assaleh
  4. T. Shanableh
  5. Fanaswala, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...