skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Insulin Receptor and Insulin Signaling Proteins in Hepatic Disease

Seymour N. E.

Journal of Surgical Research, May 1999, Vol.83(1), pp.32-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
26: Educational Effectiveness of Computerized Patient Simulation: A Randomized Trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

26: Educational Effectiveness of Computerized Patient Simulation: A Randomized Trial

Mclaughlin, T.J. ; Dunne, J.R. ; Seymour, N.E. ; Cannon-Bowers, J. ; Bowers, C. ; Mcdonald, C.L.

Annals of Emergency Medicine, 9/2010, Vol.56(3), S, pp.S9-S10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01960644 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2010.06.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Laparoscopic treatment of fulminant ulcerative colitis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laparoscopic treatment of fulminant ulcerative colitis

Bell, R.L. ; Seymour, N.E.

Surgical Endoscopy, 12/1/2002, Vol.16(12), pp.1778-1782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00464-001-8300-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laparoscopic treatment of fulminant ulcerative colitis

Bell, R.L. ; Seymour, N.E.

Surgical Endoscopy And Other Interventional Techniques, 2002, Vol.16(12), pp.1778-1782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-001-8300-x

Toàn văn sẵn có

5
A new web-based operative skills assessment tool effectively tracks progression in surgical resident performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new web-based operative skills assessment tool effectively tracks progression in surgical resident performance

Wohaibi, E.M. ; Earle, D.B. ; Ansanitis, F.E. ; Wait, R.B. ; Seymour, N.E.

Journal of Surgical Education, 3/2007, Vol.64(2), p.74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19317204 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsurg.2007.01.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seymour, N E
  2. Bell, R L
  3. Büchler, M W
  4. Mclaughlin, T.J.
  5. Olson, E T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...