skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine capability and fixturing constraints-imposed automatic machining set-ups generation

Gologlu, Cevdet

Journal of Materials Processing Tech, 2004, Vol.148(1), pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0136 ; DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2004.01.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Generative Computer-Aided Process Planning System for Prismatic Components

Sadaiah, M. ; Yadav, D. R. ; Mohanram, P. V. ; Radhakrishnan, P.

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2002, Vol.20(10), pp.709-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3768 ; E-ISSN: 1433-3015 ; DOI: 10.1007/s001700200228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented and fuzzy-set-based approach for set-up planning

Wu, Rui-Rong ; Zhang, He-Ming

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 1998, Vol.14(6), pp.406-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3768 ; E-ISSN: 1433-3015 ; DOI: 10.1007/BF01304619

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Form Feature and Tolerance Transfer from a 3D Model to a Set-up Planning System

Zhou, F. ; Kuo, T.-C. ; Huang, S.H. ; Zhang, H.-C.

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2002, Vol.19(2), pp.88-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3768 ; E-ISSN: 1433-3015 ; DOI: 10.1007/s001700200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Empowering CAPP Systems with Human-Computer Interaction Study
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowering CAPP Systems with Human-Computer Interaction Study

Capponi, Vincent ; Villeneuve, François; Villeneuve, François (Editor)

ISBN: 978-1-4020-6760-0, Advances in Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering II

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAPP, Strategy and models in aircraft industry

Capponi, Vincent ; Zirmi, Omar ; Brissaud, Daniel ; Villeneuve, François; Villeneuve, François (Editor)

IDMME 2004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Capponi, Vincent
  2. Villeneuve, François
  3. Radhakrishnan, P
  4. Mohanram, P. V.
  5. Yadav, D.R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...