skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering the authoring of usable service front ends

Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen ; Spano, Lucio Davide

The Journal of Systems & Software, 2011, Vol.84(10), pp.1806-1822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2011.05.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of end-user development success factors in mashup development environments

Lizcano, David ; López, Genoveva ; Soriano, Javier ; Lloret, Jaime

Computer Standards & Interfaces, August 2016, Vol.47, pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2016.02.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lloret, Jaime
  2. Lloret, J.
  3. Soriano, Javier
  4. López, Genoveva
  5. Santoro, Carmen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...