skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of amendments to control phosphorus losses in runoff from dairy soiled water.

Fenton, Owen ; Serrenho, Ana ; Healy, Mark G.; Department Of Agriculture, Fisheries And Food

Fenton, O., Serrenho, A., Healy, M.G. 2011. Evaluation of amendments to control phosphorus losses in runoff from dairy soiled water. Water, Air and Soil Pollution 222: 185-194. [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s11270-011-0815-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff

Serrenho, Ana ; Healy, Mark G.; Dept Of Agriculture & Food

Serrenho, A., Fenton, O., Murphy, P.N.C., Grant, J., Healy, M.G. (2012) 'Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff'. Science Of The Total Environment, 430 :1-7. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.04.061

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff

Serrenho, Ana ; Healy, Mark G.

Serrenho, A,Fenton, O,Murphy, PNC,Grant, J,Healy, MG (2012) 'Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff'. Science Of The Total Environment, 430 :1-7.

DOI: 10.10.6/j.scitotenv.2012.04.061

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitrate removal rate, efficiency and pollution swapping potential of different organic carbon media in laboratory denitrification bioreactors.(Report)

Healy, Mark G. ; Ibrahim, Tristan G. ; Lanigan, Gary J. ; Serrenho, Ana Joao ; Fenton, Owen

Ecological Engineering, March, 2012, Vol.40, p.198(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8574

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitrate removal rate, efficiency and pollution swapping potential of different organic carbon media in laboratory denitrification bioreactors.

Healy, Mark G. ; Ibrahim, Tristan ; Lanigan, Gary ; Serrenho, Ana ; Fenton, Owen; Department Of Agriculture, Fisheries And Food

Healy, M.G., Ibrahim, T.G., Lanigan, G., Serrenho, A., Fenton, O. 2012. Nitrate removal rate, efficiency and pollution swapping potential of different organic carbon media in laboratory denitrification bioreactors. Ecological Engineering 40: 198-209. [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.ecoleng.2011.12.010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing nitrate removal and evaluating pollution swapping trade-offs from laboratory denitrification bioreactors

Healy, Mark G. ; Barrett, Maria ; Serrenho, Ana; Dept Of Agriculture & Food

Healy, M.G., Barrett, M., Lanigan, G., Serrenho, A., Ibrahim, T.G., Thornton, S.F., Rolfe, S.A., Huang, W.E., Fenton, O. (2014) 'Optimizing nitrate removal and evaluating pollution swapping trade-offs from laboratory denitrification bioreactors'. Ecological Engineering, 74 :290-301.

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Healy, Mark G.
  2. Serrenho, Ana
  3. Healy, M G
  4. Fenton, Owen
  5. Fenton, O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...