skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An X-ray diffraction study of nanocrystalline titanium prepared by high-energy vibrational ball milling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An X-ray diffraction study of nanocrystalline titanium prepared by high-energy vibrational ball milling

Chatterjee, Partha ; Sen Gupta, S.P.

Applied Surface Science, 10/2001, Vol.182(3-4), pp.372-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01694332 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-4332(01)00451-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Dislocation induced line-broadening in cold-worked Pb-Bi binary alloy system in the α-phase using X-ray powder profile analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dislocation induced line-broadening in cold-worked Pb-Bi binary alloy system in the α-phase using X-ray powder profile analysis

Dey, S.N. ; Chatterjee, P. ; Sen Gupta, S.P.

Acta Materialia, 9/2003, Vol.51(16), pp.4669-4677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13596454 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1359-6454(02)00605-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Synthesis and microstructural characterization of α-Al2O3–t-ZrO2 composite powders prepared by combustion technique
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and microstructural characterization of α-Al2O3–t-ZrO2 composite powders prepared by combustion technique

Deb, A.K. ; Chatterjee, P. ; Sen Gupta, S.P.

Materials Science and Engineering: A, 6/2007, Vol.459(1-2), pp.124-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09215093 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2007.02.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Study of deformation stacking faults and dislocation microstructures in Cu–1Sn–Zn alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of deformation stacking faults and dislocation microstructures in Cu–1Sn–Zn alloys

Dey, S.N. ; Chatterjee, P. ; Sen Gupta, S.P.

Acta Materialia, 10/2005, Vol.53(17), pp.4635-4642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13596454 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2005.06.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
An X-ray diffraction study on dislocation microstructure of as-prepared Al–Al2O3 composites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An X-ray diffraction study on dislocation microstructure of as-prepared Al–Al2O3 composites

Deb, A.K. ; Chatterjee, P. ; Sen Gupta, S.P.

Acta Materialia, 5/2004, Vol.52(9), pp.2755-2764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13596454 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2004.02.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
A study of the deformation characteristics of solution—grown mixed crystals of ammonium–potassium sulphate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the deformation characteristics of solution—grown mixed crystals of ammonium–potassium sulphate

Karan, Susmita ; Sen Gupta, Suparna ; Sen Gupta, S.P.

Materials Science and Engineering: A, 9/2003, Vol.357(1-2), pp.304-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09215093 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0921-5093(03)00252-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
X-ray topographic studies of SiC crystals grown from vapour phase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray topographic studies of SiC crystals grown from vapour phase

Rai, R.S. ; Singh, G. ; Sen Gupta, S.P.

Journal of Crystal Growth, 1/1983, Vol.61(1), pp.170-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220248 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-0248(83)90293-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
An x-ray Fourier line shape analysis of hexagonal tellurium films II: Vacuum evaporated at low temperature (133 K)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An x-ray Fourier line shape analysis of hexagonal tellurium films II: Vacuum evaporated at low temperature (133 K)

Chatterjee, Ela ; Sen Gupta, S.P.

Thin Solid Films, 12/1984, Vol.122(1), pp.73-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00406090 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(84)90380-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
An X-ray Fourier line shape analysis of hexagonal tellurium films vacuum-evaporated under normal incidence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An X-ray Fourier line shape analysis of hexagonal tellurium films vacuum-evaporated under normal incidence

Nandi, R.K. ; Sen Gupta, S.P.

Thin Solid Films, 5/1979, Vol.59(3), pp.295-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00406090 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(79)90439-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Powder profile studies in electrodeposited cuprous oxide films
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Powder profile studies in electrodeposited cuprous oxide films

Santra, K. ; Chatterjee, P. ; Sen Gupta, S.P.

Solar Energy Materials and Solar Cells, 4/1999, Vol.57(4), pp.345-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09270248 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0927-0248(98)00175-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Measurements of lattice parameters and ferroelectric phase transitions in some solution-grown K1−x(NH4)xH2PO4(KDP:ADP) mixed crystals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurements of lattice parameters and ferroelectric phase transitions in some solution-grown K1−x(NH4)xH2PO4(KDP:ADP) mixed crystals

Sen Gupta, S. ; Kar, T. ; Sen Gupta, S.P.

Materials Chemistry and Physics, 4/1999, Vol.58(3), pp.227-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02540584 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0254-0584(98)00279-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
X-ray powder profile analyses on nanostructured niobium metal powders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray powder profile analyses on nanostructured niobium metal powders

Pradhan, S.K. ; Chakraborty, T. ; Sen Gupta, S.P. ; Suryanarayana, C. ; Prefer, A. ; Froes, F.H.

Nanostructured Materials, 1/1995, Vol.5(1), pp.53-61

ISSN: 09659773 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0965-9773(95)00005-Y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (2)
 2. 1984đến1998  (2)
 3. 1999đến2002  (3)
 4. 2003đến2005  (4)
 5. Sau 2005  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sen Gupta, S.P
 2. Sen Gupta, Sp
 3. Chatterjee, P.
 4. Gupta, S
 5. Sen Gupta, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...