skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Best linear common divisors for approximate degree reduction

Sederberg, T W ; Chang, G - Z

Computer-Aided Design, March, 1993, Vol.25(3), p.163(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations

Liu, L ; Zhang, Y ; T J Hughes ; Scott, M A ; Sederberg, T W; Texas Univ At Austin Inst FOR Computational Engineering And Sciences (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
Local Refinement of Analysis-Suitable T-splines
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Refinement of Analysis-Suitable T-splines

Scott, M A ; Li, X ; Sederberg, T W ; Hughes, T J; Texas Univ At Austin Inst FOR Computational Engineering And Sciences (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Refinement of Analysis-Suitable T-splines

Scott, M. A. ; Li, X. ; Sederberg, T. W. ; Hughes, T. J.; OSD or Non-Service DoD Agency; TEXAS UNIV AT AUSTIN INST FOR COMPUTATIONAL ENGINEERING AND SCIENCES

DOI: 10.21236/ADA555339

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sederberg, T.W
  2. Li, X
  3. Scott, M A
  4. Texas Univ At Austin Inst FOR Computational Engineering And Sciences
  5. Hughes, T J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...