skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Best linear common divisors for approximate degree reduction

Sederberg, T W ; Chang, G - Z

Computer-Aided Design, March, 1993, Vol.25(3), p.163(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Local Refinement of Analysis-Suitable T-splines
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Refinement of Analysis-Suitable T-splines

Scott, M A ; Li, X ; Sederberg, T W ; Hughes, T J; Texas Univ At Austin Inst FOR Computational Engineering And Sciences (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

3
Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations

Liu, L ; Zhang, Y ; T J Hughes ; Scott, M A ; Sederberg, T W; Texas Univ At Austin Inst FOR Computational Engineering And Sciences (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Refinement of Analysis-Suitable T-splines

Scott, M. A. ; Li, X. ; Sederberg, T. W. ; Hughes, T. J.; OSD or Non-Service DoD Agency; TEXAS UNIV AT AUSTIN INST FOR COMPUTATIONAL ENGINEERING AND SCIENCES

DOI: 10.21236/ADA555339

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sederberg, T.W.
  2. Li, X
  3. Scott, M A
  4. Texas Univ At Austin Inst FOR Computational Engineering And Sciences
  5. Hughes, T J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...