skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
How Does This Look? Desirability Methods for Evaluating Visual Design
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Does This Look? Desirability Methods for Evaluating Visual Design

De Guzman, Edward S ; Schiller, Julie; Stephanidis, Constantine (Editor)

Communications in Computer and Information Science, HCI International 2011 – Posters’ Extended Abstracts: International Conference, HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9-14, 2011, Proceedings, Part I, pp.123-127

ISBN: 9783642220975 ; ISBN: 3642220975 ; E-ISBN: 9783642220982 ; E-ISBN: 3642220983 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22098-2_25

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC METHOD AND SYSTEM FOR MONITORING DESTINATION RAMP SYSTEMS

Schiller Julie ; Joy Arthur

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC METHOD AND SYSTEM FOR MONITORING DISTRIBUTION FACILITIES

Schiller Julie ; Joy Arthur

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...